BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXI/174/ 05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 48, art. 52, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:
1) dochody budżetu powiatu w wysokości 14.636.632 zł,
w tym:
-dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami na kwote: 1.463.000 zł,
-dochody związane z realizacją zadań powierzonych
oraz wspomaganych przez inne jednostki samorządu
terytorialnego na kwotę: 1.194.220 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 3
2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 15.494.942 zł,
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami na kwotę 1.463.000 zł,
-wydatki związane z realizacją zadań powierzonych
innym jednostkom samorządu terytorialnego
na kwotę: 434.673 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i Nr 3
3) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .
4) źródło pokrycia w całości deficytu powiatu w wysokości – 858.310 zł ze środków nadwyżek z lat ubiegłych.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się rezerwę budżetową w kwocie - 815.642 zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w kwocie - 146.000 zł,
2) rezerwę celową w kwocie - 669.642 zł, w tym na pokrycie:

- zakupu sprzętu do remontu dróg – 250.000 zł;
- wkładu własnego w przewidywane inwestycje na drogach powiatowych w gminach Przytuły, Nowogród i Wizna – 250.000 zł;
- braków w działach 801 – „Oświata i wychowanie” i 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 169.642 zł, w tym 7.700 zł na nagrody Starosty dla nauczycieli.
§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 643.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 5. Ustala się:
1) plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.163.700 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.000 zł, wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.163.700 zł, w tym wpłata do budżetu w kwocie „0” zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
2) plan dochodów i wydatków z „Wydzielonego rachunku dochodów własnych” jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
3) dotacje dla powiatowych instytucji kultury w łącznej kwocie 95.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
4) dotacje dla innych podmiotów publicznych nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 952.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
§ 6. Ustala się:
1) plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 500.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 520.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 10,
2) plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 73.000 zł oraz wydatków Funduszu w kwocie - 82.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
§ 7. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu stanowiącą Załącznik Nr 12.
§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe oraz na wydatki inwestycyjne) podległym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§ 9.
1) ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł,
2) ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł,
3) ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 250.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku powiatu,
2) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w Załączniku Nr 2,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.


PrzewodniczącyRady
Henryk KłosińskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 gru 2005 11:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1712 razy
Ilość edycji: 1