BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXX/173 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 19 grudnia 2005 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055 i nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XIII/80/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego, zmienionej uchwałą Nr XXI/134/05 z dnia 22 lutego 2005 roku, w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:


w rozdziale III pn. Zadania polegające na poprawie sytuacji na terenie Powiatu Łomżyńskiego i ich realizacja w pkt 1 „Planowane projekty i zadania inwestycyjne na lata 2004 – 2006” wprowadzić zadania:

1) „Przebudowa ciągu drogowego złożonego z odcinków dwóch dróg powiatowych Nr 1962B Kownaty-Guty, Nr 1924B Guty-Wyłudzin-Olszyny” o dług. 5,305 km,

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B na odcinku Bożejewo Nowe-Bożejewo Stare o dług. 1,018 km,

3)„Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B (23397) na odcinku droga krajowa Nr 61–Leopoldowo-Łuby Kurki na dług. ok. 4,530 km”,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński


Załącznik
do Uchwały Nr XXX/173 /05
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 grudnia 2005 roku

Nazwa planowanego działania
Etapy działania i harmonogram realizacji
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Nakłady do poniesienia

„Przebudowa ciągu drogowego złożonego z odcinków dwóch dróg powiatowych Nr 1962B Kownaty-Guty, Nr 1924B Guty-Wyłudzin-Olszyny” o dług. 5,305 km”

- przygotowanie dokumentacji projektowej (2005)
- pozyskanie środków na sfinansowanie zadania (2005-2006)
- realizacja zadania (2006)

- Starostwo Powiatowe
w Łomży
- Urząd Gminy Piątnica

Planowany budżet zadania: 4.000 tys. zł
w tym: środki UE (75%) 3.000 tys. zł
budżet państwa (10 %)
400 tys. zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B na odcinku Bożejewo Nowe-Bożejewo Stare o dług. 1,018 km

- przygotowanie dokumentacji projektowej (2005)
- pozyskanie środków na sfinansowanie zadania (2005-2006)
- realizacja zadania (2006)

- Starostwo Powiatowe
w Łomży

Planowany budżet zadania: 550 tys. zł
w tym: środki UE (75%):
412,5 tys. zł
budżet państwa (10 %)
55 tys zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B (23397) na odcinku droga krajowa Nr 61–Leopoldowo-Łuby Kurki na dług. ok. 4,530 km”,

- przygotowanie dokumentacji projektowej (2005)
- pozyskanie środków na sfinansowanie zadania (2005-2006)
- realizacja zadania (2006)

- Starostwo Powiatowe
w Łomży
- Urząd Gminy Miastkowo

Planowany budżet zadania: 2.700 tys. zł
w tym: środki UE (75%) 2.025 tys. zł
budżet państwa (10 %)
270 tys. zł
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 gru 2005 10:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1640 razy