BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 51/ 05 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 28 listopada 2005 roku
w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży
Na podstawie art.34 ust.1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 2005 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z póź. zm.), zarządzam co następuje:


§ 1.

Przyjąć Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Wojciech Kubrak

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOMŻY


PREAMBUŁA

Potrzeba stworzenia Kodeksu Etycznego wynika ze świadomości, iż praca jest siłą napędową zmian społecznych, sumieniem społeczeństwa.
Kodeks Etyczny Pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży stanowi zbiór wartości, którymi powinni się kierować pracownicy Starostwa podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy, a także poza nim. Jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego ma służyć wszystkim tym, którzy zdecydowali się związać swą przyszłość z zawodem pracownika samorządowego.
Również społeczeństwo ma prawo wiedzieć, że zawód pracownika samorządowego dysponuje określonymi środkami zabezpieczającymi, gwarantującymi wykonywanie zawodu w sposób rzetelny, profesjonalny i odpowiedzialny.
Kodeks Etyczny to nie tylko zbiór nakazów i zakazów, których należy przestrzegać, lecz jest również przekazaniem pewnych wartości, m. in. takich jak:
- działania na rzecz dobrobytu społecznego,
- działania, zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej.
Kodeks zawiera pewne standardy zachowań etycznych, których pracownicy Starostwa Powiatowego w Łomży muszą przestrzegać, wykonując swój zawód. Standardy te odnoszą się do zawodu, relacji ze współpracownikami, klientami, pracodawcą i społeczeństwem. Stanowi on podstawę do rozwiązywania sporów etycznych, gdy zachodzi wątpliwość, że postępowanie pracowników Starostwa Powiatowego nie spełnia warunków w nim zawartych lub z niego wynikających.
Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Starostwa, zwiększenie zaufania mieszkańców powiatu łomżyńskiego do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania, oraz prezentacja wartości uznanych za szczególnie cenne oraz przedstawienie zasad, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego. Kodeks ułatwić ma również podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach konfliktowych.
Pracownicy Starostwa mają świadomość, że praca jest służbą publiczną, której nadrzędnym celem jest dobro wspólnoty samorządowej i każdego mieszkańca powiatu z osobna. Niniejszy Kodeks wspiera i promuje postępowanie pracowników oparte na wartościach i zasadach: sprawiedliwości, lojalności, szacunku, godności, odpowiedzialności i uczciwości.
Ustanawiając etyczne standardy wykonywania zawodu, należy mieć jednocześnie świadomość, iż treści zawarte w Kodeksie nie są ostateczne i mogą ulegać zmianom w najbliższych latach, wraz z rozwojem zawodu i świadomości społecznej.


Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań przez pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Łomży, wyrażone w art. 15, 16 i 18 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży, oparty na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności. Kodeks Etyczny został wypracowany i wdrożony przez pracowników Starostwa, a następnie dobrowolnie przez wszystkich podpisany.

§ l. Cele Kodeksu:
1. Kodeks Etyczny Pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży stanowi zbiór
wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Starostwa Powiatowego
w Łomży podczas wykonywania zadań służbowych,
2. Wspieranie pracowników samorządowych w prawidłowym wypełnianiu tych
standardów w zgodzie z oczekiwaniami i przy akceptacji społeczności lokalnej;
3. Informowanie mieszkańców o standardach zachowania i wykonywania
obowiązków służbowych, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników
samorządowych.

§ 2. Funkcjonowanie administracji samorządowej
1. Administracja samorządowa pełni rolę służebną w stosunku do mieszkańców.
2. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na
względzie dobro wspólnoty samorządowej, chroni uzasadnione interesy każdej
osoby, a w szczególności:
1) działa tak, aby jego działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębienia zaufania mieszkańców;
2) pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej;
3) pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Starostwie Powiatowym i jego organach oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej;
4) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

§ 3. Wykonywanie obowiązków pracownika samorządowego
1. Pracownik samorządowy wykonuje obowiązki rzetelnie, wykorzystując w sposób
najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.
2. Pracownik samorządowy w szczególności:
1) pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań;
2) jest twórczy w podejmowaniu działań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, z najlepszą wolą, nie ograniczając się jedynie do ich litery;
3) nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie;
4) wie, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany;
5) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji;
6) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania;
7) racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje powiatowym majątkiem i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie;
8) jest lojalny wobec organów Starostwa Powiatowego i zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek;
9) wykazuje powściągliwość i rozwagę w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy organów Starostwa Powiatowego i swego urzędu.
10) w każdej sytuacji stara się być uprzejmym, powściągliwym i delikatnym wobec innych osób unikając szorstkości i zniecierpliwienia, które są brakiem szacunku dla człowieka;
11) we wszystkich sytuacjach zachowuje umiar, rozsądek i takt;
12) zachowuje elegancję w stroju, jako dobry smak, wygodę i pewien indywidualizm wynikający z osobowości;
13) szanuje poglądy drugiej osoby, nie podnosi głosu w dyskusji oraz unika w polemikach emocjonalnego zaangażowania;
14) nie przerywa osobie mówiącej, lecz czeka aż sama zrobi pauzę i wówczas wypowiada swoja kwestię;
15) mając odrębne zdanie w dyskusji nie polemizuje, lecz pomija milczeniem lub zaznacza, że nie podziela wyrażonego poglądu.

§ 4. Rozwój i kompetencja pracowników samorządowych
1. Pracownik samorządowy dba o rozwój własnych kompetencji, wiedzy
i kultury osobistej.
2. Pracownik samorządowy w szczególności:
1) rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie poprzez szkolenia zawodowe i samokształcenie;
2) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw;
3) jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów;
4) zawsze jest przygotowany do jasnego, merytorycznego i prawnego, uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;
5) w wykonywaniu wspólnych zadań administracyjnych dba o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie;
6) jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji;


§ 5. Bezstronność i sprawiedliwość
1. Pracownik samorządowy jest bezstronny i sprawiedliwy w wykonywaniu zadań
i obowiązków, a sprawy załatwia właściwie.
2. Właściwe załatwianie spraw oznacza załatwianie ich:
1) szybko i bez zbędnej zwłoki;
2) poprawnie, zgodnie z prawem lub innymi przepisami regulującymi uprawnienia klientów;
3) z wrażliwością, mając na względzie wiek, zdolność rozumienia często skomplikowanych przepisów, ewentualną niepełnosprawność oraz uczucia, prywatność i wygodę;
4) odpowiedzialnie, nie przyjmując automatycznie wrogiej postawy, kiedy istnieje obawa zaistnienia sporu.
3. Sprawiedliwe załatwianie spraw oznacza:
1) traktowanie klientów w podobnych okolicznościach w taki sam sposób;
2) zrozumienie, że zasady i przepisy, chociaż są ważnym sposobem zapewniania sprawiedliwości, nie powinny być stosowane tak rygorystycznie lub nieelastycznie, aby prowadziły do nierówności;
3) gotowość do rewidowania przepisów i procedur oraz modyfikowanie ich w razie potrzeby;
4) powiadamianie z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie przepisów, które niekorzystnie wpływają na uprawnienia mieszkańców;
5) posiadanie wewnętrznych procedur takich, aby niekorzystne decyzje mogły być rozpatrzone ponownie i zweryfikowane przez pracownika nie związanego z pierwszą decyzją;
6) informowanie mieszkańców, że mogą się odwoływać od niekorzystnych dla nich decyzji, pełną współpracę przy każdym takim odwołaniu.
4. Bezstronne załatwianie spraw oznacza:
1) podejmowanie decyzji na podstawie właściwych przepisów i prawa oraz pomijanie przepisów nie dotyczących sprawy;
2) unikanie uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, kulturę, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję społeczną;
3) zachowywanie ostrożności, aby własne uprzedzenia nie miały wpływu na decyzję.

§ 6. Neutralność polityczna
1. Pracownik samorządowy w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny
politycznie.
2. Pracownik samorządowy w szczególności:
1) lojalnie i rzetelnie realizuje strategię i program organów Starostwa Powiatowego bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;
2) przygotowując propozycje działań organów Starostwa Powiatowego,udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą, porad i opinii;
3) dystansuje się otwarcie do wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych, i nie angażuje się w działania administracji samorządowej, które mogłyby służyć celom partyjnym,

4) dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje
polityczne;
5) nie uczestniczy w strajkach lub akcjach protestacyjnych, zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu;
6) eliminuje wpływy polityczne na rekrutację i awanse w Starostwie Powiatowym.

§ 7. Przejrzystość postępowania i zapobieganie korupcji
1. Pracownik samorządowy dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było
jawne, zrozumiałe, akceptowane przez wspólnotę samorządową i wolne od
podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji.
2. Pracownik samorządowy w szczególności:
1) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;
2) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;
3) w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom i nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości;
4) od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;
5) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu;
6) szanuje prawo obywateli do informacji i realizuje je, ma na względzie jawność działania administracji samorządowej, dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej;
7) akceptuje ograniczenia możliwości podjęcia przyszłej pracy u pracodawców, których sprawy były lub są przez niego prowadzone.


ZAKOŃCZENIE

1.Niniejszy Kodeks ma rangę dokumentu urzędowego i w dniu jego podpisania przez wszystkich pracowników zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży
2.Nowo zatrudniani pracownicy mają obowiązek zapoznania się z Kodeksem.
3.Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Kodeksie może wystąpić grupa przynajmniej 10 pracowników Urzędu.
4.Procedury określające działania podejmowane w przypadku naruszenia zapisów kodeksu zostaną wprowadzone odpowiednim zarządzeniem Starosty Powiatowego.


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 gru 2005 09:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2726 razy