BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIX /169 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 33, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806,z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz.1055), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wysokość diet radnych Powiatu Łomżyńskiego wynosi dla:
a) Przewodniczącego Rady Powiatu - 1 200 zł miesięcznie;
b) Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - 676 zł miesięcznie;
c) Nieetatowych Członków Zarządu Powiatu - 938 zł miesięcznie;
d) Przewodniczących Komisji Rady Powiatu - 676 zł miesięcznie;
e) Pozostałych Radnych Powiatu - 523 zł miesięcznie.
§ 2. Wymienione w § 1 diety stanowią miesięczny ryczałt obejmujący także wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji, zarządu i sesjach Rady Powiatu.
§ 3. Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu Rady, Zarządu, Komisji inną niż związaną z pełnieniem funkcji w Radzie potrąca się 10 % należnej diety.
§ 4. W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji przysługuje jedna miesięczna stała dieta w wysokości najwyższej przewidzianej dla danej funkcji.

§ 5. Ustalona wysokość diet dla radnych, w tym dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczacych Rady Powiatu, Nieetatowych Członków Zarządu Powiatu, Przewodniczących Komisji Rady, pokrywa również zwrot kosztów podróży służbowych na terenie powiatu łomżyńskiego związanych z pełnieniem funkcji.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/105/01 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 gru 2005 14:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1553 razy