BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/167 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 listopada 2005 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2005 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 3 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” o kwotę – 451.000 zł, w tym:
a) § 0420 – „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” o – 441.000 zł;
b) § 6260 – „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” o – 10.000 zł.
§ 2. Zmniejsza się rezerwę budżetową drogową w dziale 758, rozdział 75818 § 6800 – „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę – 10.000 zł, na pokrycie wydatku wym. w § 3 lit b.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków z budżetu o kwotę – 461.000 zł, w tym:
1) powiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę – 400.000 zł, z tego:
a) w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” o kwotę – 390.000 zł, w tym:
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o – 80.000 zł;
- § 4270 – „Zakup usług remontowych” o – 300.000 zł;
- § 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o – 10.000 zł i
b) w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” § 6620 – „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.” o kwotę – 10.000 zł.
2) powiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Marianowie o kwotę – 61.000 zł, z tego:
a) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 56.000 zł;
b) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 5.000 zł.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem – 18.249.858 zł
- Wydatki ogółem – 18.345.575 zł
§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawarto w załączniku Nr 1.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIX / 167 /05
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 23 listopada 2005 roku.

Uzasadnienie zmian budżetu objętych §§ 1-3 niniejszej uchwały

1.Postanowieniami § 1a uchwały podwyższono plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o 441.000 zł. Po tej zmianie plan dochodów z tego źródła wyniesie – 1.461.000 zł i powinien być w pełni zrealizowany (w okresie od 1 stycznia do 31 października br. opłat komunikacyjnych wpłynęło na kwotę 1.277.163,30 zł, czyli miesięcznie osiągano średnio 127.163 zł; dla stuprocentowej realizacji planu powinno wpłynąć w listopadzie i grudniu 183.836,70 zł, tj. miesięcznie po 91.918,35 zł). Zaprojektowano więc omawiane powiększenie planu dochodów z tyt. opłaty komunikacyjnej „realnie” i w wysokości niezbędnej dla powiększenia planu wydatków nie zabezpieczonych w dotychczasowym planie, na cele wskazane poniżej w pkt. 2.
2.Postanowieniami § 3 pkt 1a wiersz trzeci i czwarty uchwały podwyższono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży o – 380.000 zł, a treścią § 3 pkt. 2 zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół w Marianowie o 61.000 zł (czyli łącznie o 441.000 zł). Z powiększonego Starostwu planu wydatków o 380.000 zł wykorzysta się:
- 80.000 zł na wydatki komunikacyjne, a
- 300.000 zł na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na „Salę konferencyjną” obejmującą m.innymi wymianę okien i drzwi, roboty kanalizacyjne, instalację teletechniczną oraz wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
Natomiast powiększenie planu wydatków Zespołu Szkół w Marianowie o 61.000 zł następuje wyłącznie na poczet „wy nagrodzeń osobowych pracowników”.
3.Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał powiatowi łomżyńskiemu dotację celową ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (umową WOD.3047-5/1/2004/2005 z dnia 5 maja 2005 roku) w kwocie – 10.000 zł na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Treścią § 1b i § 3 pkt. 1a wiersz piąty uchwały wprowadza się w budżecie powiatu zmiany odpowiadające dyspozycjom Zarządu Województwa Podlaskiego.
4.Wydatek zapisany w § 3 lit. b uchwały w kwocie – 10.000 zł stanowi dotację dla budżetu m.Łomzy będącą wsparciem na dokonanie zakupu cyfrowego rejestratora rozmów telefonicznych przeprowadzanych przez linię alarmową 112 usytuowaną w Komendzie Miejskiej PSP w Łomży (wg. Informacji zamieszczonej we wniosku Komendanta Miejskiego PSP w Łomży z dnia 23 sierpnia 2005 roku – koszt zakupu potrzebnego rejestratora rozmów wyniesie około 24 tys. zł oprócz kosztów instalacyjnych). Na wydatek ten przeznacza się – 10.000 zł ze środków rezerwy budżetowej - § 2 uchwały.
Ustanowienie zaprojektowanych w niniejszej uchwale zmian w budżecie powiatu przynależy do wyłącznych kompetencji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Ustalony uchwałą Nr XXI/131/05 Rady Powiatu z dnia 22 lutego 2005 roku deficyt budżetowy w wysokości – 179.265 zł w międzyczasie ograniczono do wysokości – 95.717 zł i w tej wielkości pozostawia się go (§ 4 uchwały) po dokonanych obecną uchwałą zmianach.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 gru 2005 14:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1479 razy