BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVI/155/05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 17 sierpnia 2005 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Na podstawie art. 12 pkt 4, 5 i 8e ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XVI/97/04 z 15 września 2004 roku w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
,,Przyjmuje się do realizacji w okresie 01.02.2006 r. – 31.12.2006 r. zadanie pod nazwą: „Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zabezpieczenie części podziemnych budowli”. Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit wydatków na w/w zadanie w latach 2004-2006:
-kwota 25.400,00 – budżet powiatu
-kwota 24.342,00 – Promesa Ministra Kultury
-kwota 211.022,00 – zabezpieczenie środków z budżetu powiatu na pokrycie kosztów zadania
-kwota 193.682,00 – refundacja kosztów zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 sie 2005 10:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1522 razy