BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/183/2022 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 27 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok

Na  podstawie  art.  12  pkt  5  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§  1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Powiatu o kwotę 802.911,86 zł;

2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 22.160.408,03 zł.

 

§  2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatu o kwotę 1.665.396,44 zł;

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 14.172.348,03 zł;

3) dokonuje się przeniesień w palnie wydatków.

 

§  3

W uchwale Nr XXVII/162/2021 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26.866.566,89 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z realizacji zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska – 36.467,00 zł;

2) przychodami pochodzącymi z realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne – 444.258,56 zł;

3) przychodami w wysokości niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.759.658,25 zł;

4) przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 599.246,22 zł;

5) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 15.026.936,86 zł.”

- § 7 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 26.866.566,89 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4”;

- § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 1.700.570,00 zł i wydatki w kwocie 2.144.828,56 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne”;

- w § 11 w upoważnieniach do dokonywania zmian dodaje się pkt 8 w następującym brzmieniu:

"8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”;

- Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

- Załącznik Nr 5 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

- Załącznik Nr 6 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

- Załącznik Nr 7 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 
– dochody ogółem – 66.302.593,93 zł, w tym:


dochody bieżące – 36.747.027,96 zł,


 


dochody majątkowe – 29.555.565,97 zł,


– wydatki ogółem – 93.169.160,82 zł, w tym:


wydatki bieżące – 34.838.325,60 zł,


 


wydatki majątkowe – 58.330.835,22 zł. 


– deficyt budżetowy – 26.866.566,89 zł.


 

 

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

 

 

 
 


 


Przewodniczący Rady


 


 


Jan Kuczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXX/183/2022

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 27 czerwca 2022 roku

 

 

Uzasadnienie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok

 

Załącznik Nr 1

 

Dochody bieżące – porozumienia z JST:

- rozdział 92109 – dotacja z Miasta Łomża na podstawie zawartego porozumienia na realizację zadania pn. „XXIX Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża”.

 

Dochody bieżące – zadania własne:

- rozdział 60014 – zmiany w dochodach:


  1. a) odstąpienie od realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 1928B Siestrzanki- Mocarze o dł. ok 1600m gm. Jedwabne” planowanego do realizacji z udziałem środków z dotacji Gminy Jedwabne (359.500,00zł) oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (701.000,00zł);
  2. b) zmiany w planie dochodów z tytułu naliczonych kosztów upomnień oraz zwrotu części opłat uiszczonych za umieszczone urządzenia infrastruktury podziemnej;
  3. c) przeniesienie środków z rozdziału 75814 tytułem pomocy finansowej udzielonej przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łomża – refundacja kosztów zadania zrealizowanego w 2021 roku gm. Miastkowo;

- rozdział 71015 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży;

- rozdział 75020 – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych, terminowego przekazywania podatku oraz środki otrzymane za przesyłki listowe;

- rozdział 75075 – wpływu z usług promocyjno- reklamowych związanych z IV Galą Łomżyńskie Anioły Biznesu;

- rozdział 75618 – zwiększenie z tytułu wpłat kosztów upomnień postanowień sądowych oraz z tytułu kar za nieprzerejestrowanie pojazdów;

- rozdział 75801 – zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;

- rozdział 75814 – dochody planowane w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- rozdział 90026 – środki otrzymane na strzeżenie i przechowywanie pojazdów transportujących odpady bez wymaganych zezwoleń.

 

Dochody bieżące – zadania zlecone:

- rozdział 75814 – środki z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

 

Dochody majątkowe – zadania własne:

- rozdział 60014 – zmiany w planie dochodów na zadania inwestycyjne dotyczą zwiększenia udziału gmin w realizowanych zadaniach, a spowodowane są waloryzacją cen oraz zaktualizowaniem wartości zadań  po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych:

1) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna- Srebrowo- Mrówki- Nieławice- Kokoszki- Guty- Kownaty, na odcinku Kokoszki- Guty- gm.Wizna, gm.Piątnica – zwiększenie środków planowanych z dotacji z gmin o 176.000,00zł;

2) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczki-Kotowo Plac -Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i Wizna – zwiększenie udziału dotacji z gmin – 1.608.840,00 zł, natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.226.395,03 zł (zmiany te wynikają z harmonogramu rozliczenia robót, dotacje z gmin będą rozliczone w 2022 r., natomiast dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została rozliczona w 2021 r.);

3) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin- Strzeszewo dł. odc. ok 4525m, gm. Śniadowo – zwiększenie dotacji z Gminy Śniadowo po 282.000,00 zł;

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy o dł. ok 990m gm. Łomża – zwiększenie dotacji z Gminy Łomża – 428.550,00 zł;

5) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B- ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. ok.1300m, gm. Łomża – zwiększenie dotacji z Gminy Łomża o 75.000,00 zł;

6) Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr1904B ul.11 listopada, nr 2609B -ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok 2035, gm. Nowogród – zwiększenie dotacji z Gminy Nowogród o 138.000,00 zł;

7) Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNIO102872 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w miejscowości Milewo na odcinku o dł. ok.520m, gm. Łomża - zmniejszenie środków planowanych z rezerwy subwencji ogólnej (rozdział 75802) oraz dotacji z Gminy Łomża – nie uzyskano dofinansowania.

 

Środki na realizację zadań przeniesiono do budżetu 2023 roku w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym. W roku 2022 przewidywane jest wykonanie dokumentacji PFU dla zadań:

1) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1834B odc. o dł. ok. 2,7 km - Gmina Jedwabne;

2) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1820B odc. o dł.ok.1,2km-Gmina Przytuły;

3) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km - Gmina Nowogród;

4) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Łomża;

5) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego: Droga powiatowa nr 1889B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Zbójna.

Przeniesienie środków planowanych do uzyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania do realizacji w 2023 r.:

1) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny - Pniewo o dł. ok 3400 gm. Łomża” – 3.107.500,00 zł;

2) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1941B Zawady -Giełczyn o dł.ok.3050m gm. Łomża – 2.567.500,00 zł;

3) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B-dr.1961B- Zanklewo o dł. ok.4100m gm. Wizna – 3.092.500,00 zł.

 

Odstąpienie od realizacji zadań w wyniku braku dofinansowania z instytucji zewnętrznych:

1) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo Kuleszka o dł.odc. ok 1920m gm. Miastkowo – planowany nakład z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.697.171,00zł, dotacja z Gminy Miastkowo – 848.586,00 zł;

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo- Rybaki na odc.990m gm. Miastkowo – planowany nakład z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 672.500,00 zł, dotacja z Gminy Miastkowo – 336.250,00 zł;

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna- Srebrowo dł. ok 2080m gm. Wizna – planowany nakład z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.390.000,00 zł,  dotacja z Gminy Wizna – 695.000,00 zł;

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki- Nieławice o dł.1100m, gm. Wizna – planowany nakład z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 761.000,00 zł, dotacja z Gminy Wizna – 380.500,00 zł;

 

W wyniku  otrzymanego dofinansowania z Polskiego Ładu II edycja wprowadza się dochody w wysokości 2.897.500,00 zł na zadanie pn. „Zakup maszyn” dla Zarządu Dróg Powiatowych.

 

- rozdział 70005 – wpływy z opłaty związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;

- rozdział 75020 – wpływy środków uzyskanych ze sprzedaży pojazdów przejętych w drodze przepadku na rzecz Powiatu Łomżyńskiego.

 

Załącznik Nr 2

 

Wydatki bieżące – porozumienia z JST:

- rozdział 75023 – przeniesienie środków na zakup materiałów oraz patronatu Starosty Łomżyńskiego nad wydarzeniami i związanymi z tym wsparciem finansowym dla organizacji na zakup nagród (rozdz. 75075 – zadania własne);

- rozdział 92109 – dotacja na realizację zadania pn. „XXIX Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża” – przeniesienie środków z planu zadań własnych do wydatków realizowanych w ramach porozumień.

 

Wydatki bieżące – zadania własne:

- rozdział 60014 – zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu kosztów procesu oraz odstąpienie od realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 1928B Siestrzanki- Mocarze o dł. ok 1600m gm. Jedwabne” planowanego z udziałem środków własnych (359.500,00 zł), dotacji z gminy Jedwabne (359.500,00 zł) oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (701.000,00 zł);

- rozdział 71012 – zmiany z zakresu zadań geodezji dotyczą:

1) zwiększenia udziału własnego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”,

2) zwiększenia wydatków na zakup materiałów i usług;

- rozdział 75020 – zwiększenie kosztów dotyczących zlecenia usług sprzątania pomieszczeń biurowych, usług informatycznych, pocztowych oraz monitorowania budynków i placu Zarządu Dróg Powiatowych;

- rozdział 75095 – zwiększenie środków na pokrycie kosztów przewozu osób zmarłych na terenie Powiatu Łomżyńskiego;

- rozdział 75414 – zmniejszenie planu w związku ze zmianą ustawy likwidującej obronę cywilną;

- rozdział 75704 – zmniejszenie kwoty planowanego poręczenia kredytu dla Muzeum Przyrody – Dwór  Lutosławskich w Drozdowie na  zadanie  „Utworzenie  Muzeum  Romana  Dmowskiego i Rodziny Lutosławskich w Drozdowie”;

- rozdział 85406 – zwiększenia wydatków w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli oraz przeniesienie w planie na zakup wyposażenia i środków żywności;

- rozdział 85495 – wydatki planowane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- rozdział 90026 – opłaty przekazane Zakładowi Gospodarowania Odpadami w Czartorii za strzeżenie i przechowywanie pojazdów transportujących odpady bez wymaganych zezwoleń;

- rozdział 92195, 92695 – przeniesienie środków w wysokości 13.500,00 zł do rozdziału 80195, §3250 na stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie sportowej, naukowej i artystycznej.

 

 

 

 

Wydatki majątkowe – zadania własne:

- rozdział 60014 – zmiany w zadaniach inwestycyjnych spowodowane są waloryzacją cen oraz zmianą wartości zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych:

1) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna- Srebrowo- Mrówki- Nieławice- Kokoszki- Guty- Kownaty, na odcinku Kokoszki- Guty- gm. Wizna, gm. Piątnica – zmiana wartości zadania, z czego zwiększenie środków planowanych z dotacji gmin o 176.000,00zł oraz wkładu własnego o 88.000,00 zł;

2) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna - Męczki-Kotowo Plac -Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. nr 1928B - ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63km, gm. Jedwabne i Wizna – zwiększenie wkładu własnego wynosi 200.000,00 zł, udział dotacji z gmin wzrasta o – 1.608.840,00zł, natomiast środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.226.395,03 zł;

3) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin- Strzeszewo dł. odc. ok 4525m, gm. Śniadowo – zmiana wartości zadania, z czego zmniejszenie środków własnych oraz dotacji z Gminy Śniadowo po 282.000,00 zł;

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda-Modzele Wypychy o dł. ok 990m gm. Łomża – zwiększenie wkładu własnego wynosi 324.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji z Gminy Łomża – 428.550,00 zł;

5) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B- ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. ok.1300m, gm. Łomża – zwiększenie wkładu własnego oraz dotacji z Gminy Łomża po 75.000,00 zł;

6) Wykup gruntu pod drogi – zwiększenie wartości zadania udziałem wkładu własnego o kwotę 800.000,00 zł;

7) Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, nr1904B ul.11 listopada, nr 2609B -ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok 2035, gm. Nowogród – zwiększenie wkładu własnego oraz dotacji z Gminy Nowogród po 138.000,00 zł;

8) Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNIO102872 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w miejscowości Milewo na odcinku o dł. ok.520m, gm. Łomża - zmniejszenie środków planowanych z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.100.000,00 zł, zmniejszenie wkładu własnego oraz dotacji z Gminy Łomża po 550.000,00 zł;

9) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD i Polskiego Ładu – przeniesienie środków na opracowanie dokumentacji w wysokości 174.200,00 zł na zadnia rozbudowy i przebudowy strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego.

 

Przeniesienie zadań do realizacji w 2023 roku w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym. W roku 2022 przewidywane jest wykonanie dokumentacji PFU dla zadań:

1) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1834B odc. o dł. ok. 2,7 km - Gmina Jedwabne;

2) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1820B odc. o dł.ok.1,2km-Gmina Przytuły;

3) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 6,7 km - Gmina Nowogród;

4) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego - Droga powiatowa nr 1912B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Łomża;

5) Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego: Droga powiatowa nr 1889B odc. o dł. ok. 1,1 km - Gmina Zbójna.

 

Odstąpienie od realizacji zadań w związku z nieuzyskaniem dofinansowań od instytucji zewnętrznych:

1) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1957B Rydzewo Kuleszka o dł.odc. ok 1920m gm. Miastkowo – planowany nakład z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.697.171,00 zł, wkład własny – 848.586,00 zł, dotacja z Gminy Miastkowo – 848.586,00 zł;

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo- Rybaki na odc.990m gm. Miastkowo – planowany nakład z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 672.500,00 zł, wkład własny – 336.250,00 zł, dotacja z Gminy Miastkowo – 336.250,00 zł;

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna- Srebrowo dł. ok 2080m gm. Wizna – planowany nakład z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.390.000,00 zł, wkład własny – 695.000,00 zł, dotacja z Gminy Wizna – 695.000,00 zł;

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B Mrówki- Nieławice o dł.1100m, gm. Wizna – planowany nakład z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 761.000,00 zł, wkład własny – 380.500,00 zł, dotacja z Gminy Wizna – 380.500,00 zł;

 

Wprowadza się nowe zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania z Polskiego Ładu II edycja z dofinansowaniem 95% na kwotę 15.865.000,00 zł do realizacji w latach 2022-2023. W roku 2022 przewidywane jest wykonanie w ramach środków własnych dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz zakup maszyn dla ZDP:

1) Modernizacja drogi powiatowej nr 1932B odc. o dł. 3,10km gm. Jedwabne – 35.000,00zł;

2) Modernizacja drogi powiatowej nr 1934B odc. o dł. 1,20 km gm. Wizna – 40.000,00 zł;

3) Modernizacja drogi powiatowej nr 1907B odc. o dł. 1,50 km gm. Zbójna – 25.000,00 zł;

4) Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B odc. o dł. 1,00 km gm. Miastkowo – 15.000,00 zł;

5) Modernizacja drogi powiatowej nr 1911B odc. o dł. 0,60 km gm. Miastkowo – 10.000,00zł;

6) Zakup maszyn – 152.500 zł wkład własny, natomiast Polski Ład II – 2.897.500,00 zł.

 

- rozdział 71012 – wprowadzenie zadania „Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i drukujących do Wydziału Geodezji”;

 

Załącznik Nr 3 – „Plan wydatków majątkowych w 2022 roku” – wprowadzone zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawiono powyżej w opisie do załącznika Nr 2.

 

Załącznik Nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” – zwiększono zaangażowanie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczonych na pokrycie deficytu 2022 r.

 

Załącznik Nr 5 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2022 r.” – zaktualizowano zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu oraz niniejszą uchwałą.

 

Załącznik Nr 6 – „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2022 r.” – zaktualizowano zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu.

 

Załącznik Nr 7 – „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” – zaktualizowano zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu.

 

 

 
 


Przewodniczący Rady


 


Jan Kuczyński

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 cze 2022 08:55
Opublikował(a): Justyna Olbryś
Zaakceptował(a): Justyna Olbryś
Artykuł był czytany: 279 razy