BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXIX/179/2022 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 marca 2022 r.
w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i  1981),
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r., poz. 1038 i 1834), uwzględniając plan finansowy PFRON na 2022 rok uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się zadania wskazane w załączniku do uchwały, na które przeznacza się środki PFRON przypadające dla Powiatu Łomżyńskiego w 2022 r.

             

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                       JAN KUCZYŃSKI

                                                                                    

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 mar 2022 14:29
Opublikował(a): Justyna Olbryś
Zaakceptował(a): Justyna Olbryś
Artykuł był czytany: 243 razy