BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXIX/173/2022 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu partnerskiego „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” o nr RPPD.07.01.00-20-0231/18 w ramach osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój Działań aktywnej integracji RPOWP 2014-2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§  1.

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu partnerskiego „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” o nr RPPD.07.01.00-20-0231/18 w ramach osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój Działań aktywnej integracji RPOWP 2014-2020, do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

§  2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady

 

                                                                                                            Jan Kuczyński

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 mar 2022 14:18
Opublikował(a): Justyna Olbryś
Zaakceptował(a): Justyna Olbryś
Artykuł był czytany: 215 razy