BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIX/171/2022 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 marca 2022 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

    Na podstawie art.4 ust.1 pkt 6 i pkt 19, art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz.920, z 2021r. poz.1038,1834)  w związku z art.15 ust.1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym   (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371)  uchwala się, co następuje:

§  1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/132/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz.30 z późn. zm.1)) zmienia się w tabeli poz. 23 oraz dodaje się w tabeli poz.211, w brzmieniu jak niżej:

 
23


1900B Piątnica Poduchowna – Czarnocin – Pęza – Chludnie – Kupnina - Serwatki


0+090

0+105


Piątnica Poduchowna, ul. Czarnocka


 

L

P

 


1


 


 

0+340

 


Piątnica Poduchowna, ul. Czarnocka


P

 


1a


211


         1948B Jarnuty –Łochtynowo - Konarzyce


1+303

1+318


Łochtynowo


L

P


1a

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

 

§  3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

           

                                                               

                                                                                   Przewodniczący Rady Powiatu

 

                                                                                                Jan Kuczyński

 

                                               

 

 

 

 

1)zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w  Dz. U. Woj.  Podl. z 2013 poz. 1601,2581, z 2018r. poz.100 , z 2019r. poz.1701,6133,  z 2020r. poz.4818 oraz z 2021r. poz.98, 2771, 4099

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 mar 2022 14:08
Opublikował(a): Justyna Olbryś
Zaakceptował(a): Justyna Olbryś
Artykuł był czytany: 329 razy