BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

D E C Y Z J A GN.I.7004-12a/05 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 21 czerwca 2005 roku
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu powiatu.

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w osobach:

1. Wojciech Kubrak - Przewodniczący Zarządu
2. Zbigniew Sokołowski - członek
3.Grzegorz Fidura - członek
4. Henryka Janina Mioduszewska - członek
5. Edmund Stepnowski - członek

działając na podstawie art.44 ust.2 i art.45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 261 poz.2603) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. nr 98 poz.1071 z 2000r.) postanawia, co następuje:

§ 1
przekazuje się w trwały zarząd, na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, na czas nieokreślony, nieruchomości z zasobu powiatu, położone na obrębie Konopki Chude gm. Jedwabne, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr nr:
- 37/23 o pow.0,0019 ha;
- 37/21 o pow.0,0043 ha;
- 37/27 o pow.0,0148 ha;
- 37/25 o pow.0,0112 ha;
- 37/17 o pow.0,0004 ha;
- 37/19 o pow.0,0025 ha
stanowiące własność Powiatu Łomżyńskiego na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lutego 2005r. nr od RR.III.77231-4-15/05 do nr RR.III.77231-4-18/05.


§2

Nieruchomości, o których mowa w §1 stanowią grunt pod drogą powiatową nr 23149 ( nowy nr 1834B).§3
Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne ( podstawa prawna: art.83 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami).

§4
Ustala się następujące warunki trwałego zarządu nieruchomością:
- korzystanie z nieruchomości zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki w celu utrzymania należytego stanu dróg.


U z a s a d n i e n i e
Przedmiotowe nieruchomości położone na terenie obrębu Konopki Chude gm. Jedwabne zostały zajęte przez drogę powiatową i z dniem 1.01.1999r.stały się własnością Powiatu Łomżyńskiego , zgodnie z art.103 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. Nr 133 poz.872 z późn.zm.), co potwierdził Wojewoda Podlaski decyzjami od nr RR.III.77231-4-15/05 do nr RR.III.77231-4-18/05 z dnia 24 lutego 2005r.
Zgodnie z art.43 ust.5 ustawy grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazuje się w trwały zarząd samorządowej jednostce organizacyjnej.
Drogami powiatowymi Powiatu Łomżyńskiego zarządza powołana jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży.
Zarząd Dróg Powiatowych w.w nieruchomości posiada we władaniu już od 4 lutego 1999r., które zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno-Wschodni w Białymstoku Zarządowi Dróg Powiatowych w Łomży.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, które można wnieść za pośrednictwem Zarządu Powiatu w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Otrzymują:
1.Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży.
2.Ewidencja gruntów w/m.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 lip 2005 12:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1541 razy