BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja GN.I.7004-12 c/05

z dnia: 21 czerwca 2005 roku
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu powiatu

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w osobach:

1. Wojciech Kubrak - Przewodniczący Zarządu
2. Zbigniew Sokołowski - członek
3. Grzegorz Fidura - członek
4. Henryka Janina Mioduszewska - członek
5. Edmund Stepnowski - członek

działając na podstawie art.44 ust.2 i art.45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 261 poz.2603) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. nr 98, poz.1071 z 2000r.) postanawia, co następuje:

§ 1
przekazuje się w trwały zarząd, na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, na czas nieokreślony, nieruchomość z zasobu powiatu, położoną w obrębie Stare Bożejewo gm. Wizna, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 530 o pow. 0,89 ha .

§2
Nieruchomość, o której mowa w §1 stanowi grunt pod drogą powiatową nr 1964B, o przebiegu Bronowo-Janczewo-Bożejewo-Taraskowo-Olszyny.

§3
Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne ( podstawa prawna: art.83 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami).

§4
Ustala się następujące warunki trwałego zarządu nieruchomością:
- korzystanie z nieruchomości zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki w celu utrzymania należytego stanu dróg.
U z a s a d n i e n i e

Przedmiotowa nieruchomość położona na terenie obrębu Stare Bożejewo gm. Wizna została zajęta pod drogę powiatową i z dniem 1 stycznia 1999r.stanowi własność Powiatu Łomżyńskiego , zgodnie z art.103 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. Nr 133 poz.872 z późn.zm.), co potwierdził Wojewoda Podlaski decyzją z dnia 23.03.2005r.nr: RR.III.77231-4-29/05.
Zgodnie z art.43 ust.5 ustawy grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazuje się w trwały zarząd samorządowej jednostce organizacyjnej.
Drogami powiatowymi Powiatu Łomżyńskiego zarządza powołana jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży.
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży w.w nieruchomością faktycznie włada już od dnia 4 lutego 1999r tj. od daty przekazania jej protokołem zdawczo-odbiorczym przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie Oddział Północno-Wschodni w Białymstoku .
Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, które można wnieść za pośrednictwem Zarządu Powiatu w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.Otrzymują:
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży.
2. Ewidencja gruntów w/m.Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lip 2005 12:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1834 razy