BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 33/03 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 19 września 2003 r.
w sprawie w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji
§ 1

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz. 664 z późn.zm.) i § 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82 poz. 743) powołuję komisję w składzie:
1. Helena Gerłowska – przewodniczący komisji
2. Anna Żelachowska – sekretarz
3. Edmund Kossakowski – członek
4. Józef Piątek – członek
do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji gabinetów lekarskich, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pod potrzeby pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego.

§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.Starosta Łomżyński

Wojciech KUBRAK


ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO NR 33 /03 z dnia 19 września 2003 R.Regulamin pracy

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznegoKomisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 33/03 z dnia 19 września 2003 roku w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.

1.1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem jej powołania

1.2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz. 664 z późn,zm.), zwanej dalej „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

1.3. Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o którym mowa w ust. 2 regulaminu,

1.4. Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.

1.5. Komisja kończy swoją działalność w dniu podpisania umowy z wybranym oferentem.

2. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji gabinetów lekarskich, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ulicy Szosa Zambrowska 1/27, pod potrzeby pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego.

3. Otwarcie ofert.

3.1. Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Ogłoszeniu z dnia 19.09.2003r.

3.2. Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:

a) skład Komisji Przetargowej,
b) nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu; złożenia ich po wyznaczonym terminie lub innych braków formalnych,
c) oferty z okazaniem, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.

3.3. Przewodniczący Komisji zwróci się do oferentów z pytaniem czy chcą złożyć oświadczenie przed otwarciem ofert.

3.4. Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje w załączniku do protokołu – poniższe dane zawarte w ofercie:
a) nazwę, adres oferenta,
b) cenę oferty,
c) termin wykonania zamówienia,
d) warunki płatności,

3.5. Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania wyników do publicznej wiadomości

4. Ocena złożonych ofert

4.1. W trakcie oceny złożonych ofert Komisja stwierdza czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych

4.2. Komisja sporządzi zbiorcze zestawienie oceny ofert.

5. W przypadku udziału w pracach Komisji rzeczoznawców lub biegłych Komisja odnotowuje ich nazwiska.


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 wrz 2003 09:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1781 razy