BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 69/321/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 grudnia 2020 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz art. 32, ust. 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 niżej wymienionych zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Łomżyńskiego z zakresu:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego,

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

3) promocji i upowszechniania turystyki.

§ 2. Pisemne ogłoszenie konkursu przeznaczone do zamieszczenia do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży 
i stronie internetowej urzędu www.powiatlomzynski.pl stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                                     Przewodniczący Zarządu

 

Maria Dziekońska                                                                             Lech Marek Szabłowski

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 sty 2021 15:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 268 razy