BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/129/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2020 roku
w sprawie: zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

  • zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatu o kwotę 23.668,00 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 138.806,00 zł.

 

§ 2

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

  • zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 636.742,00 zł.

 

§ 3

 

W uchwale Nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- § 6 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 2.722.886,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych”,

- § 7 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.880.773,80 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 157.887,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4”,

- Załącznik nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 47.633.299,77 zł, w tym: dochody bieżące        –   39.525.804,77 zł,

          dochody majątkowe   –     8.107.495,00 zł,

– wydatki ogółem – 50.356.186,57 zł, w tym: wydatki bieżące          –   37.013.023,57 zł,

                                                                      wydatki majątkowe    –    13.343.163,00 zł,

– deficyt budżetowy – 2.722.886,80 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                  Jan Kuczyński

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2021 13:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 281 razy