BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 56/2020 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 9 grudnia 2020 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży.

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1 etatu – Podinspektora  w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Łomży.

 

§ 2. Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

 


 1.  Maria Dziekońska - Przewodnicząca komisji,
 2.  Krystyna Gosiewska - Członek komisji,
 3.  Justyna Kaczmarczyk - Sekretarz Komisji.

 

§ 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

 

 • do dnia 9 grudnia 2020 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,
 • do dnia 21 grudnia 2020 r. - składanie dokumentów przez kandydatów,
 • dnia 22 grudnia 2020 r.- ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
 • dnia 28 grudnia 2020 r. - test i rozmowa kwalifikacyjna.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta

Lech Marek Szabłowski

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 56/2020

Starosty Łomżyńskiego

z dnia 9 grudnia 2020 roku

                            

REGULAMIN  PRACY  KOMISJI  W SPRAWIE NABORU

 


 1. Do zadań Komisji w sprawie naboru należy:
 2. decydowanie o dopuszczeniu kandydatów na podstawie

      kryteriów naboru określonych w ogłoszeniu Starosty o naborze,


 1. przeprowadzenie postępowania w sprawie naboru.
 2. Decyzje Komisji są ważne, jeżeli jej posiedzenie odbywa się w obecności wszystkich jej członków.
 3. Komisja w pierwszej kolejności przystępuje do rozpatrzenia złożonych ofert, odrzucając te, które nie spełniają warunków formalnych podanych w ogłoszeniu o naborze oraz oferty złożone po terminie wskazany w ogłoszeniu. Komisja zamieszcza w protokole listę ofert odrzuconych (nieważnych) wraz z uzasadnieniem.
 4. Konkurs przeprowadza się, gdy wpłynęła co najmniej jedna ważna (spełniająca wymagania zawarte w ogłoszeniu) oferta.
 5. Dokumenty, zebrane informacje i opinie o każdym kandydacie nie mogą być udostępnione osobom spoza Komisji przed rozstrzygnięciem konkursu.
 6. Wybór jest poprzedzony testem i rozmową kwalifikacyjną.
 7. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy. Test składa się z 18 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, zaś za odpowiedź nieprawidłową przyznaje się 0 punktów. Łącznie można przyznać maksymalnie 18 punktów.
 8. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz poznanie i ocena predyspozycji, umiejętności, posiadanej wiedzy oraz celów zawodowych kandydata.
 9. Ocena kandydatów prowadzona jest metodą punktową w skali od 1 do 6, po zakończonych rozmowach kwalifikacyjnych. Z przebiegu rozmowy sporządza się notatkę służbową, którą podpisują członkowie Komisji.
 10. Po przeprowadzeniu konkursu Komisja rekrutacyjna ustala jego wynik, wskazując kandydata, który uzyskał największą sumę punktów.
 11. Ze swoich czynności Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 12. Protokół zawiera w szczególności:
 13. określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów;
 14. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
 15. uzasadnienie danego wyboru.
 16. Sporządzony i podpisany przez Komisję protokół, o którym mowa powyżej, podlega zatwierdzeniu przez Starostę,
 17. Zatwierdzenie wyników naboru kończy procedurę wyłonienia kandydata.
 18. Komisja przedstawia Staroście Łomżyńskiemu wyłonionego kandydata na stanowisko.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2021 11:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 275 razy