BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 55/2020 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 8 grudnia 2020 roku
w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 49/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny zgłoszeń i przedstawienia rekomendacji wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER 2014-2020, prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w §1 pkt 3 zarządzenia w miejsce "1" powinna być wpisana cyfra "5".
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

Lech Marek Szabłowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2021 11:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 282 razy