BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 20 listopada 2020 roku
w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników mienia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łomży.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2019 r . poz. 351 z późn. zm.) oraz w związku z zarządzeniem nr 53/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie  Instrukcji Inwentaryzacyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łomży zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji następujących składników majątkowych będących na stanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łomży:


 1. W drodze spisu z natury:

 • druki ścisłego zarachowania
 • obce składniki majątku będące w użyczeniu Poradni.

 1. W drodze potwierdzenia sald:

 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • Należności od kontrahentów.

 1. W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów oraz odrębnych ewidencji:

 • Środki trwałe,
 • Wartości niematerialne i prawne,
 • Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Długoterminowe aktywa finansowe,
 • Należności z pracownikami,
 • Należności wobec kontrahentów,
 • Rozrachunki z budżetami,
 • Pozostałe rozrachunki z tytułów publiczno - prawnych,
 • Inne aktywa i pasywa.

§ 2. 1. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2020 r.


 1. Inwentaryzację należy przeprowadzić w okresie od 10.12.2020 r. do 7.01.2021 r.
 2. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji w składzie:

 • Przewodniczący Komisji            - Urbanowski Adam
 • Członek Komisji - Sztachańska Joanna
 • Członek Komisji - Elster Adam

 § 3. 1. Przed rozpoczęciem spisu z natury, osoby materialnie odpowiedzialne za stan składników majątkowych powinny złożyć pisemne oświadczenie stwierdzające, że wszystkie zrealizowane dowody zakupu składników majątkowych zostały przekazane do Wydziału Finansowego.


 1. Inwentaryzacja winna być przeprowadzona zgodnie zasadami wynikającymi z Instrukcji inwentaryzacyjnej  obowiązującej  w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łomży.

§ 4. Termin zakończenia inwentaryzacji i rozliczenia jej wyników ustalam na dzień 12.01.2021 r.

§ 5. 1. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie spisu z natury.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie potwierdzenia sald oraz weryfikacji sald kont ewidencji księgowej ponosi Grażyna Głażewska.

§ 6. 1. Komisja inwentaryzacyjna jest zobowiązana do:


  • przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
  • dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
  • sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
  • przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowego.

2. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa Przewodniczący w uzgodnieniu ze Skarbnikiem.

§ 7. Wyniki inwentaryzacji winny być ujęte w księgach rachunkowych tego roku budżetowego na, którego dzień przypada termin inwentaryzacji.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej w zakresie określonym niniejszym Zarządzeniem i przepisami szczegółowymi dotyczącymi sposobu prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

Lech Marek Szabłowski

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 gru 2020 14:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 308 razy
Ilość edycji: 2