BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 20 października 2020 roku
w sprawie: utworzenia Zespołu Projektowego do realizacji projektów „Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” i „Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Tworzy się Zespół Projektowy, zwany dalej: Zespołem, do realizacji projektów ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” i Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-001/20.

 

§ 2. 1. W Zespole Projektowym wyodrębnia się stanowiska, o określonych zakresach obowiązków.


 1. W skład Zespołu wchodzą pracownicy Starostwa Powiatowego w Łomży:

1) W projekcie ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja”:


 1. Kierownik Projektu Partnera - Wicestarosta Łomżyński,
 2. Koordynator Finansowy Partnera - Skarbnik Powiatu,
 3. Koordynator Naczelny Partnera - Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji,
 4. Koordynator Partnera – pracownik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji,
 5. Specjalista ds. rozliczeń finansowych – pracownik Wydziału Finansowego,
 6. Doradca Kariery – pracownik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji;

2) W projekcie ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II edycja”:


 1. Kierownik Projektu Partnera - Wicestarosta Łomżyński,
 2. Koordynator Finansowy Partnera - Skarbnik Powiatu
 3. Koordynator Naczelny Partnera - Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji,
 4. Koordynator Partnera – pracownik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji,
 5. Specjalista ds. rozliczeń finansowych – pracownik Wydziału Finansowego,
 6. Doradca Kariery – pracownik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji.

 

§ 3. Zakresy obowiązków poszczególnych członków Zespołu zawiera załącznik do zarządzania.

 

§ 4. Zespół w składzie określonym w § 1 powołuje się na czas realizacji projektu.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta

Lech Marek Szabłowski

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr  44/2020

Starosty Łomżyńskiego

z dnia 20 października  2020 r.

 

Zakresy obowiązków poszczególnych członków Zespołu Projektowego do realizacji projektów  ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” i „Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16.

 

1. W projekcie ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja ”:

1)Kierownik Projektu Partnera - nadzór nad merytoryczną pracą Zespołu Projektowego;

2)Koordynator Finansowy Partnera - nadzór nad finansową obsługą projektu;

3) Koordynator Naczelny Partnera - nadzór nad prawidłową realizacją projektu, w tym osiągnięciem zakładanych wskaźników;

4) Koordynator Partnera – pracownik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji:

a) nadzór nad rekrutacją lokalną uczestników projektu,

b) weryfikacja kwalifikowalności uczestników,

c) organizacja wszelkich działań merytorycznych związanych z realizacją projektu,

d) nadzór logistyczny działań,

e) współpraca z wykonawcami i kadrą merytoryczną,

f) prowadzenie dokumentacji projektu,

g) sprawozdawczość merytoryczna do części wniosków o płatność,

h) bieżąca współpraca z Liderem projektu,

i) organizacja i nadzór nad realizacją form wsparcia realizowanych po stronie partnera,

j) organizacja pracy Biura Projektu,

k) nadzór nad pracą Doradców kariery;

 

5) Specjalista ds. rozliczeń finansowych – pracownik Wydziału Finansowego:

a) obsługa finansowa,

b) prowadzenie dokumentacji finansowej projektu,

c) prowadzenie spraw kadrowych,

d) bieżąca analiza budżetu,

e) sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej w systemie SL,

f) prowadzenie bieżącego monitoringu wydatków;

 

6) Doradca Kariery – pracownik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji:

a) wstępne rozpoznanie potrzeb potencjonalnego Uczestnika Projektu wyrażającego chęć rozwoju kompetencyjno-kwalifikacyjnego ale nie posiadającego orientacji  w zakresie własnych predyspozycji, możliwości  w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy,

b) konfrontacja potrzeb Uczestnika Projektu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy,

c) rozmowa i wyszukiwanie „zawężonej oferty” dostosowanej do usług oferowanych w projekcie,

d) przedstawienie Uczestnikowi Projektu katalogu instytucji edukacyjno-szkoleniowych oferujących wsparcie w zakresie szkoleń i kursów w zakresie TIK i języków obcych, kursów pozostałych kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, w formie wybranej przez Uczestnika Projektu oraz wybór jednostki przez Uczestnika Projektu świadczącej usługi szkoleniowe (weryfikacja: rejestracja w BUR - Baza Usług Rozwojowych w zakresie możliwości realizacji zadań dofinansowanych z UE),

e) podjęcie decyzji o uzyskaniu grantu w postaci „bonu szkoleniowego” i przekazanie informacji / dokumentacji Uczestnika Projektu do zarejestrowania i monitorowanie we właściwym SBO (Subregionalnym Biurze Obsługi),

f) kontakt z uczestnikami,

g) wykonywanie innych prac poleconych przez Kierownika Projektu Partnera.

 


 1. W projekcie ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”:

 

1)Kierownik Projektu Partnera - nadzór nad merytoryczną pracą Zespołu Projektowego;

2)Koordynator Finansowy Partnera - nadzór nad finansową obsługą projektu;

3) Koordynator Naczelny Partnera - nadzór nad prawidłową realizacją projektu, w tym osiągnięciem zakładanych wskaźników;

4) Koordynator Partnera – pracownik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji:

a) nadzór nad rekrutacją lokalną uczestników projektu,

b) weryfikacja kwalifikowalności uczestników,

c) organizacja wszelkich działań merytorycznych związanych z realizacją projektu,

d) nadzór logistyczny działań,

e) współpraca z wykonawcami i kadrą merytoryczną,

f) prowadzenie dokumentacji projektu,

g) sprawozdawczość merytoryczna do części wniosków o płatność,

h) bieżąca współpraca z Liderem projektu,

i) organizacja i nadzór nad realizacją form wsparcia realizowanych po stronie partnera,

j) organizacja pracy Biura Projektu,

k) nadzór nad pracą Doradców kariery;

 

5) Specjalista ds. rozliczeń finansowych – pracownik Wydziału Finansowego:

a) obsługa finansowa,

b) prowadzenie dokumentacji finansowej projektu,

c) prowadzenie spraw kadrowych,

d) bieżąca analiza budżetu,

e) sporządzanie wniosków o płatność w części finansowej w systemie SL,

f) prowadzenie bieżącego monitoringu wydatków;

 

6) Doradca Kariery – pracownik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji:

a) wstępne rozpoznanie potrzeb potencjonalnego Uczestnika Projektu wyrażającego chęć rozwoju kompetencyjno-kwalifikacyjnego ale nie posiadającego orientacji  w zakresie własnych predyspozycji, możliwości  w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy,

b) konfrontacja potrzeb Uczestnika Projektu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy,

c) rozmowa i wyszukiwanie „zawężonej oferty” dostosowanej do usług oferowanych w projekcie,

d) przedstawienie Uczestnikowi Projektu katalogu instytucji edukacyjno-szkoleniowych oferujących wsparcie w zakresie szkoleń i kursów w zakresie TIK i języków obcych, kursów pozostałych kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, w formie wybranej przez Uczestnika Projektu oraz wybór jednostki przez Uczestnika Projektu świadczącej usługi szkoleniowe (weryfikacja: rejestracja w BUR - Baza Usług Rozwojowych w zakresie możliwości realizacji zadań dofinansowanych z UE),

e) podjęcie decyzji o uzyskaniu grantu w postaci „bonu szkoleniowego” i przekazanie informacji / dokumentacji Uczestnika Projektu do zarejestrowania i monitorowanie we właściwym SBO (Subregionalnym Biurze Obsługi),

f) kontakt z uczestnikami,

g) wykonywanie innych prac poleconych przez Kierownika Projektu Partnera.

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 gru 2020 13:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 302 razy
Ilość edycji: 1