BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/119/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 listopada 2020 roku
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,    w tym:

  • zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatu o kwotę 8.000,00 zł,
  • zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Powiatu o kwotę 1.148.063,00 zł,
  • dokonuje się przeniesień w planie dochodów.

§ 2

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,    w tym:

  • zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatu o kwotę 13.190,52 zł,
  • dokonuje się przeniesień w planie wydatków.

 

§ 3

 

W uchwale Nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- § 6 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 4.089.001,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych”,

- § 7 otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 4.246.888,52 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 157.887,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4”,

- Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- Załącznik Nr 5 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- Załącznik Nr 6 pn. „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- Załącznik Nr 7 pn. „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich” otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 48.470.683,94 zł, w tym: dochody bieżące        –   40.421.464,94 zł,

          dochody majątkowe   –     8.049.219,00 zł,

– wydatki ogółem – 52.559.685,46 zł, w tym: wydatki bieżące          –   38.579.780,46 zł,

                                                                      wydatki majątkowe    –    13.979.905,00 zł,

– deficyt budżetowy – 4.089.001,52 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

Przewodniczcy Rady

Jan Kuczyński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 gru 2020 14:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 512 razy