BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/112/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora  Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ), art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.   o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 ) oraz § 3  i § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393 i 2019 r. poz. 2024) uchwala się,  co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, w następującym składzie:

  • Przewodniczący - Maria Dziekońska- przedstawiciel Powiatu Łomżyńskiego,
  • Członkowie:

  1. Agnieszka Zduńczyk - przedstawiciel Powiatu Łomżyńskiego,
  2. Wiesław Olszewski - przedstawiciel Powiatu Łomżyńskiego,
  3. Wojciech Popławski - przedstawiciel Powiatu Łomżyńskiego - lekarz,
  4. Szymon Sebastian Sobociński - przedstawiciel Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                      Jan Kuczyński

 

                                                                                           

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 wrz 2020 11:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 536 razy