BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/106/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2020 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania

 

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu    i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) uchwala się,  co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/89/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.       w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1442) wprowadza się następujące zmiany:

  • wyrazy „Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych” zastępuje się wyrazami „wydział Starostwa Powiatowego w Łomży właściwy w sprawach promocji”;
  • załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                 Jan Kuczyński 

            

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2020 14:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 644 razy
Ilość edycji: 1