BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/100/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok

            Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt 6 ustawy z  dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok, a także sprawozdania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2019 r. Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

 § 1

Zatwierdza się:

 

1) sprawozdanie finansowe Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok przedłożone w formie:


  1. bilansu z wykonania budżetu Powiatu,
  2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
  3. łącznego rachunku zysków i strat obejmujących dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych,
  4. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w tym funduszu,
  5. informacji dodatkowej;

 

2) sprawozdanie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z wykonania budżetu za 2019 rok.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                 

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                                Jan Kuczyński

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2020 13:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 583 razy