BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/154/05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006.

Na podstawie art. 41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz.1086, Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 110 poz.1189, Nr 115 poz.1229, Nr 125 poz.1363, z 2003r. Nr 162 poz.1568, Nr 166 poz.1612, z 2004r. Nr 10 poz.76, Nr 141 poz. 1492 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatu Łomżyńskiego na 2006r, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Henryk Kłosiński
PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2006R.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Łomzyńskiego Nr XXV/154/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku
(w zaokrągleniu do tysięcy złotych)
Poz. Treść §§ Przewidywan wykonanie w 2005 roku Plan finansowy na 2006 rok.
A B C D E
I. Stan funduszu na początek roku. x 220 30
1. środki pieniężne x 245 33
2. należności x 8 2
3. zobowiązania (minus) x 33 5
II. Przychody. x 520 500
1. Przychody własne x 500 480
1.1. Wpływy z usług 083 497 477
1.2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 084
1.3. Wpływy z różnych opłat 069
1.4. Wpływy z różnych dochodów 097
1.5. Pozostałe odsetki 092 3 3
2. Pozostałe przychody x
3. Przelewy redystrybucyjne 296 20
3.1. Dofinansowanie z CFGZGiK 296
3.2. Dofinansowanie z WFGZGiK 296 20
III. Wydatki. x 710 520
1. Wydatki bieżące własne x 510 370
1.1. Zakup materiałów 4210 15 15
1.2. Zakup usług remontowych 4270 15 15
1.3. Zakup usług pozostałych 4300 480 340
2. Pozostałe wydatki x
3. Wydatki inwestycyjne x 100 50
3.1. Wydatki inwestycyjne
3.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne 100 50
4. Przelewy redystrybucyjne x 100 100
4.1. Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.) 2960 50 50
4.2. Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1.) 2960 50 50
IV. Stan funduszu na koniec roku x 30 10
1. środki pieniężne x 33 13
2. należności x 2 2
3. zobowiązania (minus) x 5 5
Łomża 2005.06.22


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 lip 2005 15:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1567 razy