BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/88/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 4 lutego 2020 roku
w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

 

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2018r. poz. 2068)1) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) uchwala się, co następuje:

 § 1

Ustala się stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych w celu:

1) prowadzenie robót w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt.
1-3.

 § 2


 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celach, o których mowa w §1 pkt. 1 i pkt. 4 określa się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu do 20% szerokości jezdni – 5,00 zł

2) przy zajęciu od 20% do 50% szerokości jezdni – 6,00 zł

3) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni do całkowitego zajęcia jezdni – 7,00 zł


 1. Stawki określone w ust.1 pkt.1 stosuje się także do chodników, wjazdów, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze) ustala się stawkę opłat za 1 m2 pasa drogowego w wysokości 3 zł
 2. Za zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny stosuje się stawki takie, jak za zajęcie pasa drogowego za jeden dzień.
 3. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót związanych
  z obiektami i urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty
  w wysokości 0,20 zł za 1 dzień zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej bez względu na rodzaj zajętego elementu pasa drogowego.

§ 3


 1. Ustala się następujące stawki rocznych opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych zajętej przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2:

1) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym – 25,00 zł

2) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym – 50,00 zł

3) na obiekcie mostowym – 100,00 zł


 1. Stawki opłat za umieszczenie urządzenia lub obiektu ulegną podwyższeniu o 100% w przypadku umieszczenia urządzenia w jezdni.
 2. Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia
  w wysokości 20,00 zł.
 3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1, 2, 3 obejmują pełny rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

 § 4

Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych w celu,
o którym mowa w §1 pkt. 3:

1) za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym – 1,00 zł/1 mkw/doba,

2) za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy tymczasowego stoiska handlowego – 3,00 zł/1 mkw/doba.

 § 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 6

Traci moc:

1) Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego nr XXV/141/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2013, poz.1602),

2) Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego nr IX/51/2019 z dnia 4 września zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019, poz. 4398),

3) Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego nr X/65/2019 z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019, poz. 5231).

 § 7

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 25 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Kuczyński

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 lut 2020 12:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 635 razy