BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 38/160/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), oraz art. 32, ust. 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815 ) uchwala się, co następuje :

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 niżej wymienionych zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego  z zakresu:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
  • promocji i upowszechniania turystyki. 
  • 2

Pisemne ogłoszenie konkursu przeznaczone do zamieszczenia do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży 
i stronie internetowej urzędu www.powiatlomzynski.pl stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                            Przewodniczący Zarządu:


Maria Dziekońska …………………………..                       Lech Marek Szabłowski

Agnieszka Zduńczyk………………………..

Tadeusz Góralczyk………………………….

Kazimierz Polkowski………………………..

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 sty 2020 08:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 597 razy