BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 36/152/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 grudnia 2019 roku
w sprawie wyników konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), § 1 uchwały Nr 32/136/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego  z dnia: 15 listopada 2019 roku  w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”, uchwala się co następuje:

§ 1


  1. Konsultacje projektu Programu Współpracy przeprowadzono w dniach 15 listopada 2019 r. – 6 grudnia 2019 r.
  2. W trakcie konsultacji projektu Programu zgłoszono uwagę, dotyczącą zwiększenia puli środków na wspieranie i upowszechnianie kultury  fizycznej, następującej treści:

„w § 3 ust.3, lp.3 kolumna 4 tabeli - z  zakładanej w budżecie kwoty 35 000 zł zwiększenie puli środków do 43 000 zł.


  1. Powyższą uwagę zgłosił podmiot: Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA reprezentowany przez Prezesa Zarządu Stanisława Chaberka, ul. Szkolna 23, 18-421, klub wpisany jest do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Łomży Piątnica, pod pozycją Nr 22, na mocy decyzji KF. 4120 – 22/2002 z dnia 14.10.2002 roku.

§ 2

W projekcie  Programu  Współpracy w § 3 ust.3, wprowadza się zmiany:

  • w lp. 2 kol. 4 : Promocja i upowszechnianie turystyki, zakładaną kwotę w budżecie zmniejsza się z 8 000 zł do 3 500 zł.
  • w lp. 3 kol. 4 : Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, zakładaną kwotę w budżecie zwiększa się z 35 000 zł do 39 500 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi  Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Łomży

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu:                                                                  


  1. Maria Dziekońska                                                 Lech Marek Szabłowski   
  2. Agnieszka Zduńczyk
  3. Tadeusz Góralczyk
  4. Kazimierz Polkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 gru 2019 11:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 657 razy