BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 34/143/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 listopada 2019 roku
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.


             Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2018 r.     poz. 2204 z późn. zm.[1] oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2019 r. poz. 511,1571 i 1815 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata uchwala się co następuje:

§ 1.


  1. Przeznaczyć do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat lokal użytkowy nr 217 położony na pierwszym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 o całkowitej pow. Użytkowej 17,30 m² do której przynależna jest proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 5,40 m², stanowiący własność Powiatu Łomżyńskiego.

2.Ustalić wysokość opłat z tytułu najmu na kwotę 3 za m² netto miesięcznie plus media.

3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


  1. Wykaz ten wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Powiatu.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             

 Członkowie Zarządu:                                                           Przewodniczący Zarządu


  1. Maria Dziekońska                                                           Lech Marek Szabłowski.

    2. Tadeusz Góralczyk
    3. Kazimierz Polkowski
  2. 4. Agnieszka Zduńczyk

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 gru 2019 11:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 543 razy