BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 34/142/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 listopada 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2020 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) , art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020), oraz Uchwały Nr 28/119/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 października 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na  powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie  nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020r. w Powiecie Łomżyńskim, uchwala się, co następuje:

 § 1.


  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  w Powiecie Łomżyńskim w 2020 roku, na podstawie wyników prac komisji konkursowej,  dokonuje się wyboru oferty:

nazwa  oferenta – Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży

tytuł zadania - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego /nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2020 roku.

2.Wysokość przyznanych środków- 64.020 zł, w tym na zadania z zakresu edukacji prawnej – 3.960 zł .

  • Z podmiotem, o którym mowa w ust. 1 zostanie podpisana umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 2.

Wynik postępowania konkursowego ogłasza się  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i stronie internetowej Urzędu www.powiatlomzynski.pl.                                                                                

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska


……………………..

 


 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 gru 2019 11:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 641 razy