BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 32/136/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 listopada 2019 roku
w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”

Na podstawie art. 5a  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) oraz § 1 uchwały  Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 256, poz. 3147) uchwala się, co następuje:

§ 1.


  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie w roku 2020”.
  2. Projekt Programu, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
    3. Projekt ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Rozwoju Społeczno – Gospodarczego  i Promocji  Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:


Maria Dziekońska


……………………..


Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lis 2019 15:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 519 razy