BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 31/132/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 listopada 2019 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

          

Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1693, 1716, 1815 i 2020) uchwala się, co następuje:

 § 1.

 


  1. Upoważnia się Pana Krzysztofa Święckiego  – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
    w  Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających  z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r.  poz. 1474 oraz z 2019 r. poz. 1716), a  w szczególności dotyczących przygotowania i przedkładania:

  • właściwym organom wniosku celem uzyskania opinii, o której mowa w art. 11b ust. 1 ww. ustawy,
  • właściwym organom wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • innym zarządcom dróg, na ich wniosek, opinii o której mowa w art. 11b ust. 1 ww. ustawy.

  1. Upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do wydania decyzji administracyjnych
    w zakresie objętym ustawą wymienioną w ust. 1.

  

 § 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                             

 
Członkowie Zarządu:


Przewodniczący Zarządu:

 


Maria Dziekońska


……………………..

 


 

Lech Marek Szabłowski


Tadeusz Góralczyk


……………………..

 


Kazimierz Polkowski


……………………..


 


 

 


Agnieszka Zduńczyk


……………………..


 


 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lis 2019 15:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 628 razy