BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 października 2019 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571) oraz  art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                       o systemie oświaty (Dz. U.  z 2019 poz. 1481) uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do Uchwały nr IX/49/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego, wprowadza się następujące zmiany:

  • w § 7 ust.7 skreśla się,
  • w § 8 ust. 3 zdanie drugie skreśla się,
  • w § 8 ust. 5 skreśla się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                Jan Kuczyński

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 lis 2019 12:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 657 razy