BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 26/107/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 września 2019 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730, 1572) Zarząd  Powiatu Łomżyńskiego, zarządza, co następuje:

 § 1.

 

W Uchwale Nr 25/106/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania   i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera, § 3 otrzymuje brzmienie:

„Powołuje się Komisję Konkursową ds. wyboru partnera w następującym składzie:

  • Maria Dziekońska – Wicestarosta – Przewodniczący Komisji,
  • Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji – Członek Komisji,
  • Joanna Zaorska - Główny Specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji – Sekretarz Komisji”.

 § 2.

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Członkowie Zarządu:                                                                         Przewodniczący Zarządu:                                                                  

 


  1. Maria Dziekońska - ...................                                           Lech Marek Szabłowski    -  ………..

                                                                                                   


  1. Agnieszka Zduńczyk - ...................

 


  1. Tadeusz Góralczyk - ...................

 


  1. Kazimierz Polkowski - ...................

                                                                                                          

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 wrz 2019 11:31
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 630 razy