BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 4 września 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego

 

             Na podstawie art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 i 1571) oraz § 44a ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia   4 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4513 oraz z 2018 r. poz. 1251 i 4611), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

1Sławomir Łomotowski - Przewodniczący Komisji,


2)  Jarosław Kulesza - Zastępca Przewodniczącego Komisji,


3)  Antoni Włodkowski - członek Komisji,

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku    w sprawie  powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

  § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                   Przewodniczący Rady

                                                   Jan Kuczyński

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 wrz 2019 14:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 718 razy