BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 4 września 2019 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) oraz  art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U.  z 2019 poz. 1481) Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Stypendium, o którym mowa w § 1, to forma realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego przyjętego odrębną uchwałą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4.

Traci moc uchwała nr Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 29)

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

                                                                   

    Jan Kuczyński

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 wrz 2019 14:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 752 razy