BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 25/106/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 4 września 2019 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera

Na podstawie art. 33 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych    i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

§ 2.

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie i na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały  – Ogłoszenie nabór partnera.

§ 3.

Powołuje się Komisję Konkursową ds. wyboru partnera w następującym składzie:

  • Lech Marek Szabłowski – Starosta – Przewodniczący Komisji,
  • Maria Dziekońska – Wicestarosta – Członek Komisji,
  • Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji – Sekretarz Komisji.

§ 4.

Informacja o podmiocie do pełnienia funkcji partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Członkowie Zarządu:                                                                 Przewodniczący Zarządu:                                                                   

 


  1. Maria Dziekońska                                                         Lech Marek Szabłowski   

                                                        


  1. Agnieszka Zduńczyk


  1. Tadeusz Góralczyk
  2. Kazimierz Polkowski

                                                                                                          

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 wrz 2019 15:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 663 razy