BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 21/90/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 11 lipca 2019 roku
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych.

 

 

Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869), w związku z § 2 ust.3 uchwały Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023 – uchwala się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do:

  • zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  • zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych
    w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                             Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska                                         Lech Marek Szabłowski      
  2. Tadeusz Góralczyk
  3. Kazimierz Polkowski
  4. Agnieszka Zduńczyk
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sie 2019 14:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 517 razy