BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 - 2023

 

            Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 4 ustawy    z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511), uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

 § 2

 

W Uchwale Nr IV/16/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 - 2023,                   § 2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2


  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu."

 

  • 3

 

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 § 4

 

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 3.

 § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                     

                                       Przewodniczący Rady

                                            Jan Kuczyński

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 lip 2019 15:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 729 razy