BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/ 147/05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 31 marca 2005 roku
w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2005 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. nr.123 poz. 776, nr.160 , poz.1082, z 1998r. nr. 99, poz. 628, nr. 106, poz. 668, nr. 137, poz.887, nr. 156, poz. 1019, nr. 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr. 49, poz.486, nr. 90, poz. 1001, nr.95, poz. 1101, nr.111. poz.1280, z 2000 r. nr. 48, poz.550, nr.119, poz. 1249,z 2001r. nr. 39, poz.459, nr.100, poz. 1080, nr.125, poz.1368 , nr.129,poz. 1444, nr. 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. nr. 169, poz.1387, nr.200 poz. 1679 i 1683, nr. 241, poz.2074, z 2003 r. nr.7, poz.79, nr. 90. poz. 844, nr 223, poz. 2217, nr. 228, poz. 2262, z 2004 r. nr.96, poz. 959, nr. 99, poz. 1001,nr.240, poz.2407)oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 r. nr. 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr.62. poz.558, nr. 113. poz.984, nr. 200, poz. 1688, nr. 214, poz. 1806, . nr. 153, poz. 1271 z 2003 r. nr.162, poz. 1568, z 2004r., nr. 102, poz. 1055,nr.214, poz.1806) uwzględniając plan finansowy PFRON na 2005 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zadania wskazane w załączniku do uchwały, na które przeznacza się środki PFRON przypadające dla powiatu łomżyńskiego w 2005 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
HENRYK KŁOSIŃSKIZałącznik do Uchwały nr XXIII/147/05
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 31 marca 2005r.

Podział środków PFRON na realizacje zadań w 2005r. w powiecie łomżyńskim

I.Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków na ich realizację ( w zł ) 650.032 zł
W tym:
1.Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne. 15.426 zł

2.Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piątnicy. 362.178 zł
3.Pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej:
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, szkolenia osób niepełnosprawnych, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodziezy niepełnosprawnej, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
272.428 zł


Razem środki dla Powiatu na realizację zadań w 2005 roku. 650.032 zł

Przewodniczący Rady

HENRYK KŁOSIŃSKI

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2005 12:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1527 razy