BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 14/68/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej  placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) uchwala się, co następuje:

 

 § 1.

 

Ogłasza się  konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

 § 2.

 

Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1,  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 § 3.

 

Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na:

1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży;

2) tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży;

3) stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży;

4) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

 § 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:                                                      wz.  Przewodniczący Zarządu:


  1. Tadeusz Góralczyk…………………….                          Maria Dziekońska
  2. Kazimierz Polkowski…………………..
  3. Agnieszka Zduńczyk…………………...

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 15:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 530 razy