BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII / 145 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 31 marca 2005 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2005 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę – 112.000 zł, w tym:
1) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” – 20.000 zł, z tego:
- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat” – 8.000 zł i
- § 0830 – „Wpływy z usług” – 12.000 zł
w planie finansowym Zespołu Szkół w Marianowie;
2) dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” § 2440 – „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę – 92.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 2. Zwiększa się wydatki z budżetu o kwotę – 112.000 zł, w tym:
1) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” – 20.000 zł w planie wydatków Zespołu Szkół w Marianowie, z tego:
- § 4170 – „wynagrodzenie bezosobowe” – 15.000 zł;
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – 3.000 zł i
- § 4260 – „Zakup energii” – 2.000 zł
2) w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami” § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę – 92.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3. Przenosi się wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół w Marianowie na kwotę – 4.872 zł, to jest:
- zmniejsza się je w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę – 2.436 zł, a
- zwiększa się je w dziele 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ” § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę – 2.436 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian objętych postanowieniami §§ 1-3 zawarto w Załączniku Nr 1.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 15.060.739 zł;
- Wydatki ogółem - 15.240.004 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk KłosińskiZałącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIII/145 /05
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 31 marca 2005 roku

Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu
na 2005 rok w/w. uchwałą

1. Po przeprowadzeniu w 2004 roku postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie oczyszczenia i unieszkodliwienia przeterminowanych środków ochrony roślin zgromadzonych w mogilnikach w rejonie wsi Dębniki, gm. Zbójna – zawarto umowę na wykonanie tychże usług z firmą, której oferta była najkorzystniejsza. W zamówieniu uruchamiającym postępowanie podano, że w składach mogilników jest nie więcej niż 100 ton przeterminowanych środków. Za tą wielkość oferent wyszacował swe wynagrodzenie na kwotę – 470.693 zł. Na sfinansowanie tego wynagrodzenia Starostwo wyjednało w 2004 roku – 463.700 zł dotacji z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym: z Wojewódzkiego Funduszu – 118.000 zł do wykorzystania w 2004 roku, a 345.700 zł z Narodowego Funduszu do wykorzystania w dwóch transzach – jednej na kwotę – 200.000 zł do 20 grudnia 2004 roku, a drugiej na kwotę – 145.700 zł do 30 marca 2005 roku).
Okazało się, że wszystkie wcześniej dostępne Starostwu informacje o ilości i masie złożonych w zamurowanych mogilnikach środków chemicznych były zaniżone. Rzeczywista ich masa wynosić będzie ponad 138 ton brutto. Wykonawca zgodził się oczyścić mogilniki ze wszystkich tam składowanych pestycydów za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 92.241 zł. Na sfinansowanie jego – władze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznały Starostwu Łomżyńskiemu – 92.000 zł dotacji pismem WF.III.405/2005 z 7 lutego 2005 roku.
W związku z tym zaprojektowano zwiększenie budżetu po stronie dochodów (§ 1 pkt 2 uchwały) i po stronie wydatków (§ 2 pkt 2 uchwały) o kwotę – 92.000 zł.
2. Dyrektor Zespołu Szkół w Marianowie pismem Nr 3113/138/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku określił, że „Centrum Kształcenia Ustawicznego” pozyska odpłatność za przeprowadzone kursy w wysokości – 12.000 zł oraz za egzaminy eksternistyczne i kwalifikacyjne w wysokośći – 8.000 zł. Równocześnie zawnioskował, by w tej samej wysokości, tj. 20.000 zł powiekszono Zespołowi Szkół plan wydatków dla pokrywania kosztów przeprowadzanych kursów i egzaminów w tym: § 4170 – 15.000 zł; § 4210 – 3.000 zł i § 4260 – 2.000 zł. Wnioskowane zwiększenie budżetu po stronie dochodowej o – 20.000 zł zapisano w § 1 pkt 1, a także po stronie wydatkowej również o – 20.000 zł w § 2 pkt 1 uchwały.
3. Dyrektor Zespołu Szkół w Marianowie pismem Nr 3113/112/2005 z dnia 16 lutego 2005 roku zawnioskował o zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę – 2.436 zł celem zwiększenia o tą kwotę wydatków w dziale 854, rozdział 85446 § 4300. Ujęto je w zapisach § 3 uchwały. Na skutek tych zmian plan na pomoc finansową dokształcającym się nauczycielom Szkoły wyniesie – 9.395 zł, a dokształcającym się wychowawcom Internatu – 4.000 zł. Dodaje się, że w 2004 roku na częściowy zwrot kosztów dokształcającym się nauczycielom Zespołu Szkół w Marianowie wydatkowano – 7.467 zł, a wychowawcom Internatu – 4.000 zł.
Dokonanie zmian budżetu powiatu na 2005 rok o treći zapisanej w projekcie niniejszej uchwały przynależy do wyłącznych kompetencji organu stanowiacego j.s.t., tj. Rady Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kłosiński
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 kwi 2005 12:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1800 razy