BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 12/51/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Miastu Łomża do reprezentowania Partnera – Powiatu Łomżyńskiego w działaniach związanych z projektem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

 

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 32 ust.1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art.98 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244 oraz z 2019 r. poz. 80) uchwala się, co następuje:

 § 1. Udziela się pełnomocnictwa Miastu Łomża, reprezentowanemu przez Pana Mariusza Chrzanowskiego -  Prezydenta Miasta Łomża do podpisania umowy

  • o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz aneksów do umowy o dofinansowanie projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” w ramach naboru nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-003/18, Priorytet VII „Poprawa spójności społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój działań aktywnej integracji” i zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (do podpisania weksla In blanco i deklaracji wystawcy weksla In blanco), do reprezentowania partnera/partnerów w zakresie niezbędnym do zawarcia Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych - przedmiotowe Porozumienie jest załącznikiem do umowy
    o dofinansowanie, jak również do reprezentowania Powiatu Łomżyńskiego wobec Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 – Zarządu Województwa Podlaskiego oraz osób trzecich, we wszelkich sprawach dotyczących realizacji ww. projektu.

 § 2. Traci moc Uchwała nr 10/41/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:                                                    Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska……………………..                   Lech Marek Szabłowski ……………..
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...

 

 

 

          

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 kwi 2019 12:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 719 razy