BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 12/49/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 marca 2019 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok

 

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Przedstawia się Radzie Powiatu Łomżyńskiego:

 

  • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, które prezentuje:
           

                        Dochody w kwocie                                             39.610.283,66 zł,

                   w tym:
                   dochody bieżące                                                 34.352.273,72 zł,
                   dochody majątkowe                                              5.258.009,94 zł,

                   Wydatki w kwocie                                              41.499.914,42 zł,
                   w tym:
                   wydatki bieżące                                                   31.066.041,35 zł,

                               wydatki majątkowe                                             10.433.873,07 zł,  

                               Deficyt budżetowy                                                 1.889.630,76 zł.

       2) Informację o stanie mienia Powiatu Łomżyńskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

       3)  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek zgodnie z art. 265 ustawy:
              - Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży –

załącznik Nr 3,
              - Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – załącznik Nr 4.

§ 2 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.
  § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Członkowie Zarządu :                                                                   Przewodniczący Zarządu
1. Maria Dziekońska ……………………                                    Lech Marek Szabłowski ……………..
2. Tadeusz Góralczyk …………………..
3. Kazimierz Polkowski ………………...
4. Agnieszka Zduńczyk …………………

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 kwi 2019 12:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 622 razy