BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 12/46/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 marca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz par. 55 ust. 2 pkt 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu Powiatu Łomżyńskiego
(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4513 oraz z 2018 r. poz. 4611), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

 § 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2018 Regionalnego Ośrodka Kultury
w Łomży, w skład którego wchodzą:

 

1.Bilans na dzień 31.12.18r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów-266 413,39 zł.                             

2.Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. – 31.12.2018r. wskazujący wynik

   finansowy –zysk  netto 39 401,83 zł.

 

3.Informacje dodatkowa.

 § 2

 

Zysk w kwocie 39 401,83 zł zostanie przeksięgowany na „Fundusz rezerwowy” .

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                        Przewodniczący Zarządu:

                                                                                        


  1. Maria Dziekońska ....................................           Lech Marek Szabłowski ………....

                                                                       


  1. Agnieszka Zduńczyk ..
  2. Tadeusz Góralczyk      ….................................

 4.Kazimierz Polkowski   .....................................

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 kwi 2019 12:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 702 razy