BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 10/41/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

 

            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 32 ust.1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 98 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Miastu Łomża, reprezentowanemu przez Pana Mariusza Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Łomża do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” w ramach naboru nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-003/18, Priorytet VII „Poprawa spójności społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój działań aktywnej integracji” i zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (do podpisania weksla In blanco i deklaracji wystawcy weksla In blanco), do reprezentowania partnera/partnerów w zakresie niezbędnym do zawarcia Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych - przedmiotowe Porozumienie jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie, jak również do reprezentowania Powiatu Łomżyńskiego wobec osób trzecich, w szczególności wobec Instytucji Pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, we wszelkich sprawach dotyczących realizacji ww. projektu.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                         Przewodniczący Zarządu:

 1.Maria Dziekońska .……………………...                                  Lech Marek Szabłowski

2.Tadeusz Góralczyk ……………………...

3.Kazimierz Polkowski ..………………….

4.Agnieszka Zduńczyk ..…………………..

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 mar 2019 15:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 568 razy