BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 9/39/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 22 lutego 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Miastkowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 83b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 § 1


  1. Wyrazić zgodę, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody,
    na wycięcie dwóch drzew wskazanych na załączniku graficznym dołączonym do wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży z 15 lutego 2019 roku
    nr ZPOZ-DN-064-1/3/19, a stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Miastkowo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej jako działka nr 170/4 o pow. 0,2546 ha, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącej w użytkowaniu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży.
  2. Wycięcie drzew może nastąpić po uzyskaniu zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Łomży.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu

 

Maria Dziekońska …………….……………......            Lech Marek Szabłowski ………..……….…

 Tadeusz Góralczyk …………..………………..

 Kazimierz Polkowski ………………….………

 Agnieszka Zduńczyk …………………………..

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 mar 2019 15:31
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 630 razy