BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 5/22/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 9 stycznia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

            Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/182/2010 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju szczegółowości  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok, przyjętego Uchwałą Nr 116/423/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku, po uwzględnieniu Uchwały Nr 3/17/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 


 1. W treści uchwały budżetowej ulega zmianie:

 

 • 1. Dochody budżetu w wysokości 37.924.711,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 31.418.878,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6.505.833,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 

 • 2. Wydatki budżetu w wysokości 38.722.920,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 28.488.450,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 10.234.470,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

 • 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 779.081,00 zł, z tego:
 • ogólną w wysokości – 365.452,00 zł,
 • celowe w wysokości – 413.629,00 zł,

    z przeznaczeniem na:


 1. wydatki majątkowe w kwocie - 320.000,00 zł,
 2. zarządzanie kryzysowe w kwocie - 83.300,00 zł,
 3. rezerwa oświatowa w kwocie - 10.329,00 zł.

 

 • 6. Deficyt budżetu w wysokości 798.209,00 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

 • 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.008.725,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 210.516,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

 • 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 


 1. W Załączniku Nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok”, w zadaniach własnych, ulegają zmianie kwoty w dziale 150, rozdziale 15013:

- § 4017 zmienia się kwotę 96.960,00 na kwotę 114.647,00,

- § 4019 zmienia się kwotę 12.127,00 na kwotę 14.208,00,

- § 4117 zmienia się kwotę 17.552,00 na kwotę 20.626,00,

- § 4119 zmienia się kwotę 1.881,00 na kwotę 2.242,00,

- § 4127 zmienia się kwotę 2.361,00 na kwotę 2.808,00,

- § 4129 zmienia się kwotę 168,00 na kwotę 221,00,

- § 4217 zmienia się kwotę 4.792,00 na kwotę 6.696,00,

- § 4219 zmienia się kwotę 980,00 na kwotę 1.205,00,

- § 4307 zmienia się kwotę 1.675.953,00 na kwotę 1.767.356,00,

- § 4309 zmienia się kwotę 90.336,00 na kwotę 101.094,00.

 


 1. W Załączniku Nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” zmienia się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z kwoty 880.732,00 na kwotę 1.008.725,00.

 


 1. W Załączniku Nr 7 pn. „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2019 roku ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich”, wprowadza się w dziale 150, rozdziale 15013, projekt pn. „Aktywny Zawodowo Subregion Łomżyński” o wartości 127.993,00. Ulegają zmianie kwoty łączne.

 § 2

 

Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego do ujednolicenia tekstu uchwały budżetowej Rady Powiatu z uwzględnieniem autopoprawek wymienionych w § 1.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

                                                                                                  

       Członkowie Zarządu:                                             Przewodniczący Zarządu:


 1. Maria Dziekońska ………………….                   Lech Szabłowski
 2. Tadeusz Góralczyk …………………
 3. Kazimierz Polkowski ………………
 4. Agnieszka Zduńczyk ……………….
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sty 2019 13:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 642 razy
Ilość edycji: 1