BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 12 pkt 8 lit. f i art.75 ust. 1 ustawy z dnia   5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) i §1 uchwały nr V/24/99 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich oraz §16 ust. 4 Statutu Związku Powiatów Polskich z dnia 27 lutego 1999r., uchwala się, co następuje:

 § 1.

Wybiera się delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w osobie Pani Marii Dziekońskiej – Wicestarosty.

 § 2.

Traci moc uchwała Nr IX/53/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 września 2015 r. w  sprawie wyboru delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                Jan Kuczyński

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sty 2019 12:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 776 razy