BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/140 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 lutego 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2004 roku.
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2003, Nr 86, poz.804 z późn. zm. Nr 170, poz.1652 z 2004 r. Nr 93, poz.891 i Nr 96, poz.959) Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2004 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński

Załącznik do Uchwały Nr XXI/140 /05
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2005 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W ŁOMŻY w 2004 ROKU


I.Wstęp i uwagi ogólne:

Obowiązki samorządu powiatowego związane a ochroną praw konsumentów reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Zaś zadania Rzecznika wyznacza ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, a należą do nich:

zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony prawa i interesów konsumentów,
współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
prowadzenie edukacji konsumenckiej.

Rzecznik Konsumentów może również wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz uczestniczyć, za ich zgodą, w toczącym się postępowaniu w sprawach o ochronie interesów konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów dla potrzeb mieszkańców powiatu łomżyńskiego został powołany uchwałą Nr IV/18/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku oraz uchwałą Nr XXVII/136/01 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 grudnia 2001 roku. Funkcję tę obecnie pełni – Wiesław Jemielity Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji. Zadania związane z funkcją Rzecznika zostały dodatkowo wpisane do podstawowego zakresu czynności wykonywanych na zajmowanym stanowisku. Należy nadmienić, iż fakt ten nie wpływa negatywnie na jakość świadczonych usług, lecz wzmaga stałe pogłębianie wiedzy i doskonalenie metod skutecznego działania.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie posiada w Starostwie specjalnie wydzielonego biura i zaplecza technicznego. Może natomiast bez ograniczeń, a stosownie do potrzeb, korzystać z wyposażenia, którym dysponuje Starostwo Powiatowe w Łomży (telefon, fax, e-mail, komputer, Internet, system prawny „Lex”).

Obsługę kancelaryjną i administracyjną Rzecznika prowadzi, w ramach dodatkowych obowiązków, pracownik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji. Tutaj też systematycznie gromadzone są wszelkie materiały informacyjne, wydawnictwa, publikacje prasowe oraz akty prawne, które wspomagają i usprawniają bieżącą pracę Rzecznika.


II.Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

1.Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Głównym zadaniem ustawowym podjętym i konsekwentnie realizowanym przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2004 roku było zapewnienie mieszkańcom powiatu łomżyńskiego bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów oraz mediacja z przedsiębiorcami w celu polubownego załatwienia spornych kwestii.

Zainteresowanie mieszkańców powiatu łomżyńskiego możliwością skorzystania z porad i informacji prawnych z zakresu ochrony konsumentów było raczej niewielkie w skali całego roku (ogółem udzielonych zostało 16 porad). Należy jednak nadmienić, iż w miesiącach: styczeń-luty, czyli w okresie poświątecznym zwiększyła się liczba osób korzystających z usług Rzecznika. W omawianych miesiącach łącznie udzielonych zostało 8 porad, co stanowi 50 % ogółu udzielonych informacji.W stosunku do lat poprzednich ilość udzielanych porad i informacji utrzymuje się na tym samym poziomie.

Problematyka poruszanych przez konsumentów spraw była bardzo różnorodna. Najczęściej dotykała ona roszczeń wynikających z niedotrzymania zobowiązań wynikających z oferowanych usług:
telekomunikacyjnych (głównie aparatów telefonicznych),
motoryzacyjnych
i remontowo-budowlanych.

Konsumenci oczekiwali także informacji na temat przepisów obowiązujących w zakresie procedur sądowych, oszustw i nierzetelnej reklamy.

W większości przypadków udzielana pomoc prawna miała charakter bezpośredniej rozmowy w biurze Rzecznika. W pozostałych przypadkach były to porady i wyjaśnienia udzielane drogą telefoniczną. Zarówno osoby telefonujące do Rzecznika, jak i zwracające się do niego bezpośrednio, uzyskiwały stosowne i wyczerpujące wyjaśnienia, poparte przepisami prawa regulującymi dane zagadnienie. Rzecznik także starał się ukierunkowywać działania podejmowane przez konsumentów udzielając informacji na temat możliwości uzyskania pomocy ze strony innych organizacji konsumenckich, jeśli działania te wykraczały poza uprawnienia Rzecznika.

Ewidencja udzielanych porad była prowadzona na bieżąco. W zdecydowanej większości zgłaszanych spraw nie zachodziła potrzeba podejmowania bezpośrednich działań i nawiązywania kontaktów z innymi instytucjami w celu ich rozwiązania. Nadmieniam, iż nie wszystkie porady miały charakter merytoryczny, gdyż wiele zgłaszających się osób było odsyłanych do właściwych miejscowo Rzeczników (Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łomży, Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kolnie i Zambrowie).

Strukturę udzielonych porad szczegółowo przedstawia poniższe zestawienie zbiorcze dotyczące zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Podkreślam, iż tabela ta nie uwzględnia porad dla konsumentów skierowanych do innych Rzeczników Konsumenta.

Zestawienie 1: Struktura udzielonych porad
Wyszczególnienie Ogółem
I.Usługi ogółem, w tym: 9
- bankowe, -
- finansowe, -
- ubezpieczeniowe, -
- systemy argentyńskie, -
- telekomunikacyjne (operatorzy, TV kablowa), 4
- dostawa energii (prąd, gaz, ciepło, woda), -
- motoryzacyjne (serwis), 1
- turystyczne i hotelarskie, -
- pralnicze, -
- remontowo-budowlane, 4
- inne, jakie?
-
II. Umowy sprzedaży ogółem, w tym: 5
- wyposażenie wnętrz (AGD, RTV), 2
- odzież, -
- obuwie, 1
- samochody, -
- inne, jakie?
zakup komputera ze środków PEFRON o innych parametrach niż zawartych w fakturze,

nie uznanie reklamacji zakupionego ogiera, 1

1
III. Umowy poza lokalem i na odległość
-

2.Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

W 2004 roku konsumenci zgłosili 4 wnioski o podjęcie stosownej interwencji u przedsiębiorców, w sprawach roszczeń wynikających zarówno z umów, jak i usług. W stosunku do ubiegłego roku liczba ta zmalała o 1, natomiast w stosunku do lat poprzednich lekko wzrosła.

W trzech przypadkach, po interwencji Rzecznika, roszczenia konsumentów zostały załatwione pozytywnie. W jednym tylko przypadku sprawa nadal jest w toku.

W stosunku do ubiegłego roku liczba spraw załatwionych pozytywnie dzięki interwencji Rzecznika znacznie wzrosła. W roku 2003 udało się zakończyć pozytywnie 1 sprawę na 5. W roku 2004 są to już 3 sprawy na 4 zaistniałe.

Struktura tematyczna spraw, w których Rzecznik podejmował działania, była różnorodna. Najczęściej dotyczyła spraw związanych z reklamacjami związanymi z zakupem aparatów telefonicznych, sprzętu komputerowego i usług remontowo-budowlanych. Prezentuje to poniższe zestawienie.


Zestawienie 2. Wystąpienie do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw interesów konsumentów

Wyszczególnienie Ogółem
ilość
wystąp. Zak.
pozyt. Zak.
negat. Sprawy
w toku
I. Usługi ogółem, w tym:
- bankowe,
- finansowe,
- ubezpieczeniowe,
- systemy argentyńskie,
-telekomunikacyjne (operatorzy, TV kablowa), 1 X
- dostawa energii (prąd, gaz, ciepło, woda),
- motoryzacyjne (serwis), 1 X
(zaliczka wpłacona na poczet wstawienia szyby do samochodu Renault Thalia zostanie zwrócona, jeśli znajdzie się inny nabywca)

- turystyczne i hotelarskie,
- pralnicze,
- remontowo-budowlane, 1 X
- inne, jakie?

II. Umowy sprzedaży ogółem, w tym:
- wyposażenie wnętrz (RTV, AGD),
- odzież,
- obuwie,
- samochody,
- inne, jakie?
zakup komputera ze środków PEFRON o innych parametrach niż zawartych w fakturze 1 X
III. Umowy poza lokalem i na odległość3.Wytyczanie powództw na rzecz konsumentów i występowania do toczącego się postępowania.

W roku 2004 Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie składał powództw sądowych na rzecz konsumentów. Każdorazowo Rzecznik informuje zainteresowanych o możliwości dochodzenia praw konsumenckich przed sądem powszechnym. Jednak w większości przypadków, ze względu na niską wartość roszczeń, konsumenci nie decydują się na rozstrzygnięcie sporu na drodze postępowania sądowego.


4.Współdziałanie z Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej oraz organizacjami konsumenckimi w zakresie ochrony konsumentów.

Współpraca Powiatowego Rzecznika Konsumentów z Delegaturą Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łomży przebiega prawidłowo i oparta jest na obopólnie przyjętych zasadach. Powoduje to, iż w przypadkach, kiedy istnieje potrzeba przeprowadzenia czynności kontrolnych bądź postępowania przed Polubownym Sądem Konsumenckim interesanci kierowani są do Delegatury, która podejmuje stosowne działania.

Ponadto poprzez kwartalne sprawozdania Rzecznik jest na bieżąco informowany o wynikach kontroli prowadzanych na terenie jego działania przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informują one o tematyce i zakresie kontroli, dokonanych ustaleniach, a także o zakresie poradnictwa prowadzonego przez Inspektorat na rzecz konsumentów.

Poza tym do Rzecznika systematycznie napływają materiały, biuletyny z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Stowarzyszenia Konsumentów Polskich zawierające szereg informacji dotyczących szeroko rozumianej polityki konsumenckiej.5.Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Rzecznik poinformował właściwe służby Starostwa Powiatowego o zawartym w tej ustawie zobowiązaniu samorządu do prowadzenia edukacji konsumenckiej. W szczególności chodzi o wprowadzenie do szkolnych programów nauczania elementów wiedzy konsumenckiej. Wielokrotnie Rzecznik oferował swoją pomoc w realizacji tego zadania w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu.

Ponadto Powiatowy Rzecznik Konsumentów na bieżąco przekazuje mieszkańcom powiatu wszelkie informacje, broszury na temat konkursów i akcji o tematyce konsumenckiej.

Informacja o działalności Rzecznika i świadczonych przez niego usługach zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży, a także na drzwiach gabinetu Rzecznika. Stosowne informacje zostały również przekazane wszystkim urzędom gmin z terenu powiatu łomżyńskiego.


6.Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów każdorazowo jest zapraszany i aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Rady Powiatu i innych organów powiatu.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zachodziła uzasadniona potrzeba składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony praw konsumentów.


Podsumowanie

W ostatnich latach nie odnotowuje się znaczącego wzrostu liczby osób korzystających z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Wynika to z faktu, iż pomimo podejmowanych działań edukacyjnych, akcji informacyjnych, poziom wiedzy konsumenckiej mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest nadal stosunkowo niski. Znaczący wpływ na zaistniałą sytuację mają częste zmiany przepisów prawa (niejednokrotnie także ich niejasność), niechęć przedsiębiorców do respektowania praw konsumentów oraz najczęściej długa i żmudna procedura dochodzenia roszczeń.

W roku 2004 wzrosła liczba spraw zakończonych pozytywnie po interwencji Rzecznika, ukazując tym samym jej zasadność i potrzebę. Z drugiej strony świadczy o coraz większej świadomości lokalnych przedsiębiorców o potrzebie respektowania praw konsumentów.Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 mar 2005 14:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1806 razy