BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XXI/139 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 lutego 2005 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2005 rok.
Na podstawie § 12 ust.1 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego ( Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz.238, z 2000 r. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz. 116, Nr 29, poz. 443, z 2001 r. Nr 40, poz. 702 i z 2002 r.
Nr 6, poz. 197) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2005 rok stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Kłosiński


Załącznik do uchwały
nr XXI/139/05 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 lutego 2005 roku


PLAN PRACY RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
na 2005 rok

Lp.

Temat posiedzenia
Termin
1.Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z ziałalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku.

do 31 stycznia
2.Wręczenie dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w powiecie łomżyńskim w roku 2004.

do 31 marca

3.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok.
do 31 marca
4.Raport Monitoringowy i Ewaluacyjny z realizacji zadań w 2004 roku zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2004-2006
I kwartał
5.Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu .
I kwartał
6.Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży dotyczaca realizacji zadań biblioteki powiatowej w roku 2004 zleconych do realizacji przez powiat łomżyński. I kwartał
7.Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży nt. stanu bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego oraz stanu przygotowania podmiotów gospodarczych z branży spożywczej i mlecznych gospodarstw rolnych do integracji z Unia Europejską na terenie powiatu.
I kwartał
8.Informacja Kierownika PCPR w Łomży o efektach realizacji programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzina pn. ,,Objazdowa Poradnia Rodzinna”
luty
9.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2004 rok
marzec
10.Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiący część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na 2005 rok. marzec
11.Sprawozdanie z badań na temat ,,Czynniki warunkujące poziom aktywności zawodowej osób bezrobotnych”
I kwartał
12.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok oraz podjęcie uchwały absolutoryjnej.
do 30 kwietnia
13.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2004.
kwiecień
14.Sytuacja epizootyczna na terenie powiatu łomżyńskiego w roku 2004 .
kwiecień,maj
15.Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nt. stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu. II kwartał
16.Informacja PCPR o sytuacji w zakresie opieki nad dziećmi z terenu powiatu łomżyńskiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. czerwiec
17.Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o stanie bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie powiatu. II kwartał
18.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2005 roku.
sierpień
19.Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży nt. zabezpieczenia przeciwpożarowego i realizacji ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego na terenie powiatu.
III kwartał
20.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2004 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.
październik
21.Wymagania weterynaryjne przy obrocie zwierząt i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
wrzesień październik
22.Informacja nadleśniczych Nadleśnictw Łomża i Nowogród nt. realizacji sprawowanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu.
IV kwartał
23.Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej za rok szkolny 2004/2005.
IV kwartał
24.Realizacja zadań statutowych przez powiatowe instytucje kultury – regionalny Ośrodek Kultury w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie.
IV kwartał
25.Uchwalenie budżetu na 2006 rok.
grudzień


Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Kłosiński

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 mar 2005 15:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1646 razy